Log in

020 3475 5561

Contact usServices
Join us
Home
Referrals
Card payments
Contact us
Freelancers
Haulage
VGDC
Name
Email
Message
Subject
Phone
Submit
SPV
IR35

KNBC offers tax and accounting services in 7 languages. 

​​

​​

​​ ​​

​​

​​


​​

​​English

​​Polish​​

​​Russian​​

​​Romanian​​

​​Spanish​​

​​ Bulgarian

​​ Greek​​

KNBC este o firma cu sediul bazat in Londra , cu contabili deplini calificaIi şi licenIiati specializaIi în impozitare, contabilitate şi management pentru business începǎtor, întreprinderi mici şi mijlocii. Lucrǎm în parteneriat cu clienIii noştri, satisfacem nevoile specifice ale acestora şi cream un serviciu adaptat şi susIinut de metode tehnice. Noi lucrǎm într-o gamǎ largǎ de sectoare şi furnizǎm servicii profesionale pe mai multe niveluri de afaceri.

KNBC tranzacIioneazǎ ca Capital Place şi este autorizatǎ de FCA (Autoritatea de Conduitǎ Financiarǎ) pentru a oferi o întreaga gamǎ de consultanIǎ a serviciilor ipotecare de piaIǎ şi este specializatǎ în organizarea complexa de consiliere şi aranjament a împrumuturilor pentru toIi directorii şi contractori interesaIi de achiziIia unei proprietǎIi.

KNBC tranzacIioneazǎ ca Capital Place şi este autorizatǎ de FCA (Autoritatea de Conduitǎ Financiarǎ) pentru a oferi consiliere de protecIie în raport cu asigurare de viaIǎ, asigurarea în cazul bolilor critice şi de asigurare a veniturilor şi este specializatǎ în asigurare complexǎ şi consultanIǎ pentru contractori şi directori de companii .

Ghid de administrare a societǎţii cu rǎspundere limitatǎ

Stimate client/clientǎ,

Aceastǎ broşurǎ identificǎ principalele cerinIe administrative, procese de suport şi informaIii care vǎ sunt necesare în managementul şi conformitatea cu cerinIele statutare ale unei societǎIi cu rǎspundere limitatǎ.

De la început, consilierului desemnat dvs. va fi disponibil pentru a vǎ furniza cu sfaturi şi asistenIǎ privind taxele, contabilitatea şi formalitǎIile financiare ale societǎIii dvs. cu rǎspundere limitatǎ.

Ne puteIi contacta la numǎrul de telefon 0203 475 5561 sau pe e-mail la adresa: [email protected] Biroul nostru este deschis de luni pânǎ vineri, de la 8 la 17.

Detalii profesionale:

KNBC este un furnizor pe deplin calificat, licenIiat şi reglementat de cǎtre AAT (membri în practicǎ) de servicii de contabilitate şi consultanIǎ fiscalǎ, şi este pe deplin asigurat de asigurarea profesionalǎ.

KNBC este înregistrat la Biroul Comisarului de Informare (ICO) şi respectǎ reglementǎrile de protecIie a datelor cu caracter personal.

Practicing Licence Number: MAAT 20103843

Professional Indemnity Insurance Number: Hiscox 1974789

Information Commissioner’s Office (ICO) Number: ZA173287

Conţinut:

1.   Încorporarea societǎIii şi Înregistrarea fiscalǎ
2.   ÎnfiinIarea contului dvs. bancar asociat societǎIii comerciale
3.   Administrare lunarǎ
4.   Contact cu clienIii sau cu agenIiile dvs.
5.   TVA
6.   PlǎIi salariale
7.   SituaIii financiare anuale, impozit pe firmǎ şi declaraIia de auto-evaluare
8.   Facturare
9.   Modificǎri ale detaliilor societǎIii dvs. cu rǎspundere limitatǎ
10.   ConsultanIǎ şi recomandǎri utile
11.   Recomandǎri
12.   Închiderea societǎIii dvs. şi încheierea relaIiei noastre de reprezentare
13.   PlǎIi cǎtre KNBC
14.   Scrisoare de angajare
15.   Comentarii, solicitǎri şi reclamaIii
16.   Alte servicii – consiliere ipotecarǎ pentru directori şi contractori
17.   Alte servicii – consiliere de protecIie pentru directori şi contractori
18.   Alte servicii – scontarea facturilor, factura de finanIe şi de factoring
19.   Alte servicii – aplicaIii ca operator de licenIǎ VOSA

1.  Încorporarea societǎţii şi Înregistrarea fiscalǎ

Societatea trebuie sǎ fie încorporatǎ la Companies House şi înregistratǎ pentru unele dintre urmǎtoarele servicii fiscale la HM Revenue & Customs:

•     Impozitul pe firmǎ

•    TVA (Standard)

•     TVA (Schema FRS)

•     VAT Euro

•     Schema PAYE

•     Schema CIS

•     SA pentru directori

•    Alte taxe

2.  Înfiinţarea contului dvs. bancar asociat societǎţii dvs. comerciale

Dupǎ încorporarea societǎIii dumneavoastrǎ cu rǎspundere limitatǎ, vi se va cere sǎ vǎ configuraIi contul bancar de afaceri. Cele mai multe dintre bǎncile de retail au oferte speciale de conturi bancare pentru societǎIi cu rǎspundere limitatǎ. Cel mai rapid mod de a vǎ asigura deschiderea unui cont este de a merge personal la banca ofertantǎ. De obicei, va trebui sǎ furnizaIi urmǎtoarele date:

•   Detalii de contact
•   Denumirea comercialǎ a societǎIii şi adresa sediului societǎIii, natura activitǎIii şi statusul juridic
•   Data de începere a activitǎIii (dacǎ este cazul), cifra de afaceri anticipatǎ şi cerinIele de finanIare
•   Data la care v-aIi mutat la adresa curentǎ de domiciliu
•   Detalii privind adresa anterioarǎ (în cazul în care locuiIi la adresa curentǎ timp de mai puIin de trei ani)
•   Detaliile contului bancar curent
•   Data, Iara şi oraşul naşterii, precum şi Iara de cetǎIenie şi reşedinIǎ

•   Detalii de încorporare (în cazul în care este vorba de o societate cu rǎspundere limitatǎ); Numele şi adresa personalǎ

Vǎ rugǎm sǎ ne anunIaIi dacǎ aveIi orice probleme cu deschiderea contului bancar. Vǎ putem ajuta sǎ vǎ configuraIi contul on-line sau vǎ putem oferi soluIii alternative pentru clienIii cu istoric de credit negativ sau fǎrǎ istoric de credit.

3.  Administrare lunarǎ

Pentru a vǎ pǎstra situaIia financiar-contabilǎ la zi şi a vǎ achita taxele la HMRC la timp, vǎ rugǎm sǎ ne trimiteIi urmǎtoarele documente de evidenIǎ contabilǎ lunar:

•   Extrase bancare ale conturilor de afaceri şi extrasele financiare pentru cardurile de credit de afaceri
•   Facturile de vânzǎri (în cazul în care au fost emise independent), notele de credit şi scrisorile de confirmare a plǎIilor
•   Facturile de cumpǎrare şi chitanIele aferente
•   Carte de kilometraj pentru clienIii care utilizeazǎ maşinile particulare
•   Programul de subzistenIǎ (zile la locul de muncǎ)
•   Copie a întregii corespondenIe de la/cǎtre HMRC şi Companies House
•   Cheltuieli de afaceri (cheltuieli deductibile)

Vǎ vom trimite mesaje pe adresa dvs. de e-mail în fiecare lunǎ pentru a vǎ reaminti despre documentele de evidenIǎ contabilǎ şi de contabilitate. Formularul privind cheltuielile online poate fi, de asemenea, completat în mod convenabil pe site-ul nostru la adresa: http://www.knbc.co.uk/clients/expenses-form/

4.  Contact cu clienţii sau agenţiile dvs.

Vǎ vom trimite detaliile dvs. clienIilor sau agenIiei dumneavoastrǎ şi vom comunica cu aceştia în numele dumneavoastrǎ. Vom explica şi clarifica statusul de societate cu rǎspundere limitatǎ şi vom confirma înregistrarea dvs. în scop de TVA (dacǎ este cazul). AgenIia va solicita în mod normal, o copie a certificatului de înmatriculare, certificat TVA (dacǎ societatea este înregistratǎ în scopuri de TVA), scrisoare bancarǎ pentru societatea cu rǎspundere limitatǎ şi, uneori, copia poliIei de asigurare de afaceri. Vom furniza agenIiei dumneavoastrǎ toate documentele necesare pentru ca societatea dumneavoastrǎ sǎ fie operaIionalǎ cât mai curând posibil.

Vǎ rugǎm sǎ ne transmiteIi detaliile agenIiei sau clientului/clientei dvs., numǎrul de telefon şi persoana de contact de la înregistrarea la KNBC.

5.  TVA

În cazul în care societatea dvs. este înregistratǎ în scopuri de TVA, vom pregǎti returnarea TVA, operaIiune ce are loc trimestrial. Este foarte important pentru noi sǎ primim toate documentele contabile şi financiare la timp, pentru trimestrul dvs. de returnare plǎIi TVA. DeclaraIia privind TVA-ul va fi trimisǎ de noi în luna urmǎtoare sfârşitului trimestrului dvs. de TVA. Noi vǎ vom trimite raportul de transmitere a TVA şi detaliile privind raportul TVA pe o adresǎ de e-mail specificatǎ de dvs.. Mesajul de e-mail va specifica, de asemenea, suma de platǎ şi termenul de platǎ.

Termenele-limitǎ pentru depunerea declaraIiilor on-line şi efectuarea plǎIilor cǎtre HMRC sunt, de obicei aceleaşi, o lunǎ calendaristicǎ şi 7 zile dupǎ încheierea unei perioade contabile. Este necesar sǎ alocaIi un timp suficient pentru ca plata sǎ ajungǎ în contul HMRC. Pentru clienIii care aleg sǎ plǎteascǎ prin debit direct, plata va fi debitatǎ din contul dvs. bancar în jurul datei care corespunde unei zile lucrǎtoare dupǎ un termen de 12 zile de la sfârşitul lunii.

Vom sfǎtui în mod proactiv clienIii sǎ asigure respectarea legislaIiei referitoare la TVA şi sǎ reducǎ, astfel, riscul de sancIiuni din partea HMRC care pot apǎrea în cazul în care se face o greşealǎ.

6.  Plǎţi salariale

Vom crea şi trimite notificǎrile dvs. de e-salarizare lunare, şi vom efectua transmiterea datelor despre PAYE şi NIC la HMRC, sub formǎ de RTI. Fluturaşii salariali vor fi securizaIi sub parolǎ constituitǎ din primele patru litere ale numelui de familie al angajatei, respectiv angajatului dvs. urmate de primele patru caractere din numǎrul dvs. de asigurare naIionalǎ. Toate caracterele trebuie sǎ fie introduse în litere mici şi nu trebuie incluse în parolǎ semne de punctuaIie.

Pe baze trimestriale, veIi primi un raport P32, cu informaIiile de salarizare şi suma de impozitare şi NIC de plata cǎtre HMRC precum şi instrucIiuni pentru plǎIi şi numerele de referinIǎ. Plata trebuie fǎcutǎ la HMRC cel mai târziu în ziua a 22-a a lunii urmǎtoare sfârşitului trimestrului.

Vǎ vom trimite, de asemenea, anual şi raportul P60, cu un rezumat al veniturilor din muncǎ şi taxele plǎtite la HMRC.

7.  Situaţia financiarǎ anualǎ finalǎ, impozitul pe profit şi declaraţia de auto-evaluare

Toate societǎIile cu rǎspundere limitatǎ trebuie sǎ îşi depunǎ situaIia financiarǎ la Companies House. Timpul alocat pentru depunerea situaIiei financiare la Companies House este de 9 luni de la data de referinIǎ contabilǎ.

Toate societǎIile cu rǎspundere limitatǎ trebuie sǎ plǎteascǎ, de asemenea, impozit de firmǎ pe profitul brut, în termen de 9 luni şi 1 zi de la sfârşitul exerciIiului financiar al societǎIii dvs. comerciale. Anul financiar standard este de 12 luni de la data de când s-a format societatea.

În calitate de director şi acIionar al societǎIii, va fi, de asemenea, necesar sǎ prezentaIi declaraIia de auto-evaluare fiscalǎ, pânǎ la data de 31 ianuarie, dupǎ încheierea anului fiscal în luna aprilie.

Ne vom asigura cǎ toate termenele statutare sunt îndeplinite şi vom pregǎti şi prezenta toate declaraIiile fiscale şi formularele în numele şi pentru dvs.. Consultantul nostru vǎ va contacta aproape de sfârşitul anului financiar al firmei dvs. pentru a evalua şi a sugera îmbunǎtǎIiri la respectarea cerinIelor legale de cǎtre dumneavoastrǎ şi atunci când acestea sunt combinate cu sfaturile noastre privind impozitarea pe profit, ne vom asigura cǎ nu plǎtiIi niciun impozit suplimentar, nimic mai mult decât este absolut necesar sǎ plǎtiIi.

8. Facturare

Vom ridica şi trimite facturi în numele dvs. şi le vom trimite clienIilor dumneavoastrǎ, tot ce avem nevoie de la dvs. este sǎ ne trimiteIi foaie de timp angajat/ de cotaIie / factura pro forma şi vom fi bucuroşi sǎ ridicǎm şi sǎ trimitem pe cale electronicǎ facturi clienIilor dumneavoastrǎ sau cǎtre dumneavoastrǎ. De asemenea, suntem bucuroşi sǎ luǎm legǎtura şi sǎ ne ocupǎm de interogǎri privind facturarea la clienIii dumneavoastrǎ şi sǎ ajutǎm în orice fel putem.

9.  Modificǎri ale detaliilor societǎţii dvs. comerciale

Serviciul nostru include servicii de secretariat şi prin urmare vom putea modifica detaliile societǎIii dvs., la Companies House sau la HM Revenue & Customs. Schimbarea de detalii este gratuitǎ la HMRC şi cele mai multe dintre modificǎrile de secretariat la Companies House pot fi efectuate, de asemenea, în mod gratuit.

10. Consultanţǎ şi recomandǎri utile

Noi nu percepem taxe suplimentare pentru consiliere şi recomandǎri oferite prin telefon, dacǎ sunteIi unul dintre clienIii noştri obişnuiIi. Vǎ rugǎm sǎ ne anunIaIi dacǎ aveIi nevoie de vreun ajutor şi sfaturi legate de societatea dumneavoastrǎ cu rǎspundere limitatǎ sau de aspecte fiscale şi de afaceri personale.

11.  Program de referire

ToIi clienIii sunt încurajaIi sǎ recomande serviciile noastre colegilor şi prietenilor lor. Pentru fiecare recomandare, noi oferim un stimulent financiar. Stimulentul poate fi plǎtitǎ prin cec în mod direct sau se deduce din factura lunarǎ. Toate detaliile suplimentare cu privire la schema de referire pot fi gǎsite pe site-ul nostru, la adresa www.knbc.co.uk/referral.

12. Închiderea societǎţii dvs. şi încheierea relaţiei noastre de reprezentare

Societatea dvs. poate fi închisǎ în orice moment, dacǎ decide sǎ îşi înceteze activitatea. Vom necesita un termen de 30 de zile de la notificarea de reziliere pentru pregǎtirea tuturor documentelor necesare şi a declaraIiilor fiscale ce trebuie transmise cǎtre Companies House şi HM Revenue & Customs. Vom aplica cererea de dizolvare la Companies House pentru societatea dumneavoastrǎ şi închiderea tuturor serviciilor fiscale. Companies House va publica propunerea de ştergere a societǎIii dumneavoastrǎ pentru a se asigura cǎ toate pǎrIile interesate au posibilitatea de a contesta procesul. Societatea va fi apoi eliminatǎ din registrul de companii al Companies House şi nu va mai exista. Companies House are o taxǎ de £10 pentru închiderea unei companii.

13.  Plǎţi cǎtre KNBC

Facturile noastre vor fi emise lunar şi vor fi trimise pe adresa dvs. de e-mail. Taxele vor fi colectate prin debit direct. PlǎIile pot fi, de asemenea, fǎcute prin card, direct de pe site-ul nostru, prin telefon sau via BACS, în funcIie de specificaIiile individuale ale contractului încheiat cu noi.

14. Scrisori de angajament

În scrisoarea noastrǎ de angajament emisǎ electronic am stabilit toate costurile standard, toate tarifele standard precum şi o listǎ a serviciilor pe care le vǎ putem oferi, precum şi detaliile juridice ale angajamentului nostru. Vǎ rugǎm sǎ consultaIi scrisoarea de angajament pentru mai multe detalii privind angajamentul nostru.

15. Comentarii, solicitǎri şi reclamaţii

Dacǎ aveIi orice comentarii, întrebǎri sau reclamaIii cu privire la serviciul nostru, atunci vǎ rugǎm sǎ ne sunaIi şi sǎ solicitaIi sǎ vorbiIi cu unul din managerii seniori ai companiei noastre. De asemenea, puteIi completa un formular de satisfacIie a clienIilor, care este disponibil pe site-ul nostru şi puteIi solicita sǎ fiIi apelat de cǎtre unul din managerii seniori ai companiei noastre.

Suntem pe deplin complianIi şi controlaIi prin reglementǎrile şi licenIa primitǎ ca membrii AAT şi furnizǎm servicii fiscale şi de consultanIǎ de contabilitate corespunzǎtoare, dar recunoaştem cǎ, uneori, este posibil sǎ nu putem îndeplini toate aşteptǎrile dumneavoastrǎ şi standardele pe care noi înşine le stabilim pentru noi. În cazul în care acesta este cazul, vom lua toate mǎsurile posibile pentru a îndrepta lucrurile. Investigǎm toate plângerile temeinic şi ne ocupǎm de problemele înaintate, cu promptitudine. Cu toate acestea, în cazul în care v-am oferit o rezoluIie de care nu sunteIi mulIumiIi, sau la care nu puteIi rǎspunde afirmativ, puteIi depune o plângere prin intermediul echipei noastre de conduitǎ şi conformitate, la adresa de e-mail: [email protected] În cazul în care o plângere se referǎ la o abatere, sau la o încǎlcare a reglementǎrilor sau a unor directive AAT în timpul investigaIiei, AAT ia în considerare luarea de mǎsuri disciplinare împotriva membrilor AAT. În unele cazuri, AAT poate fi în mǎsurǎ sǎ acIioneze ca conciliator între dvs. şi membrul AAT, în conformitate cu orientǎrile noastre de conciliere.

16.  Alte servicii – consiliere ipotecare pentru directori şi contractori

Societatea KNBC opereazǎ pe piaIa de tranzacIionare de capital şi este autorizatǎ de FCA (Autoritatea de conduitǎ financiarǎ) pentru a oferi întregul set de servicii de consiliere ipotecarǎ pe piaIǎ. KNBC oferǎ aranjamente cuprinzǎtoare de consiliere şi de împrumut pentru toIi directorii şi contractorii interesaIi de achiziIia unei proprietǎIi.

17.  Alte servicii – consiliere de protecţie pentru directori şi contractori

Societatea KNBC opereazǎ pe piaIa de tranzacIionare de capital şi este autorizatǎ de FCA (Autoritatea de conduitǎ financiarǎ) pentru a oferi consiliere de protecIie în raport cu asigurarea de viaIǎ, de boli critice şi asigurarea de protecIie a veniturilor. Societatea KNBC este specializatǎ în consultanIǎ şi dispune de acoperire cuprinzǎtoare pentru contractori şi directorii de companii.

18.  Alte servicii – scontarea facturilor, factura de finanţe şi de factoring

Societatea KNBC lucreazǎ cu furnizorii de finanIare pe bazǎ de facturǎ şi poate ajuta pentru a aranja şi implementa soluIii de flux de numerar, cum ar fi scontarea pe facturǎ, factura de finanIe şi de factoring. OperaIiunile de scontare a facturilor şi de factoring reprezintǎ o soluIie alternativǎ la tipurile tradiIionale de finanIare de afaceri, şi vǎ oferǎ acces instant la numerar în facturile restante.

19. Alte servicii – aplicaţia de operator licenţia VOSA

Societatea KNBC vǎ poate ajuta cu aplicaIia pentru operatorii licenIiaIi VOSA. Noi putem finaliza cererea şi vǎ putem sfǎtui cu privire la cerinIele suplimentare de licenIiere, sau la contactarea managerului de transport, aranjarea unei notificǎri publice, efectuarea de lucrǎri de întreIinere sau funcIionarea ca centru de operare.
KNBC is London based, fully qualified and licensed firm of accountants specializing in tax, accounting and management for start ups, small and medium businesses. We work in partnership with our clients, understanding their specific needs and creating a tailored service, backed by technical expertise.

We work across a wide range of sectors providing professional service on many business levels.

For limited companies (Ltd) and limited liability partnerships (LLP)

•   Business plans.
•   Incorporation of limited companies and limited liability partnerships (LLP).
•   Tax registrations with HMRC.
•   Full bookkeeping with monthly reporting.
•   Management accounting and reporting.
•   Administration of payroll and PAYE/CIS.
•   Administration of VAT for all schemes and EC sales list.
•   Corporation Tax/Business Tax.
•   Self assessment for directors and partners.
•   HMRC agent services.
•   Tax planning and advice for companies and directors.
•   Annual accounts production.
•   Companies House administration.
•   Credit control and aged creditors administration.

For self employed (sole traders) and partnerships.

•   Business plans.
•   Business registration with HMRC.
•   Additional Tax registrations.
•   Self assessment.
•   Full bookkeeping and monthly reporting.
•   Administration of payroll and PAYE/CIS.
•   Administration of VAT for all schemes and EC sales list.
•   HMRC agent services.
•   Tax planing and advice.
•   Credit control and aged creditors administration.

Freelancers

If you are about to start contracting or freelancing then you should consider setting up your new business in the way so that you minimize your long term tax liabilities, while maximizing your income and making it easy for your customers to deal with you.

Setting up and running a limited company, where you become a director and shareholder, is the most tax efficient way of working and has a number of advantages. For example, you can claim back a wider range of expenses, including accountancy fees, mileage and subsistence, accommodation etc.

and you can also access a VAT scheme known as the flat rate scheme, which allows you, depending on your industry to increase your turnover by up to 10% by keeping some part of the VAT that you receive from your agency or main contractor as additional income. Running your own company is not extremely difficult and, with the assistance of a good accountant, is no more challenging than any other form of trading.

Limited Companies are much more tax efficient than any other form of trading including umbrella companies and self employment and it is perfect for most industries like IT, design, pharmaceutical, construction and construction related, transportation, medical and nursing (VAT exempt) etc.

Incorporate and run your independent limited company with KNBC. You will have full control of your tax and financial affairs without any deductions of your earnings at source.

We are experienced accountants and with over 1000 small limited companies as our clients, we can provide high quality services and competitive fixed fees.

Please call or email us today to find out more.

Our services and advice are compliant with HMRC’s IR35 regulations

Limited Company Administration Guide

This booklet identifies the main administrative requirements, supporting process and provides additional information about management and statutory requirements of your limited company.

From the beginning your designated personal advisor will be available to provide you with advice and assistance with tax, accounting and bookkeeping of your limited company.

Contents:
1. Incorporation and Tax Registrations
2. Setting up your business bank account
3. Monthly Administration
4. Liaising with your clients or agencies
5. VAT
6. Payroll
7. Year Accounts, corporation tax and self assessment
8. Invoicing
9. Changes to your limited company details
10. Advice and consultation
11. Recommendations
12. Closing your company and terminating our appointment
13. Payments to KNBC
14. Engagement letter
15. Comments, queries and complaints
16. Other services – mortgage advice for directors and contractors
17. Other services – protection advice for directors and contractors
18. Other services – invoice discounting, invoice finance and factoring
19. Other services – VOSA operator license applications

1. Incorporation and Tax Registrations

The company must be incorporated with Companies House and registered for some of the following tax services with HM Revenue & Customs:

•   Corporation Tax
•   VAT (Standard)
•   VAT (FRS)
•   Euro VAT
•   PAYE
•   CIS
•   SA for Directors
•   Other Taxes

2.  Setting up your business bank account

After the incorporation of your limited company, you will be required to set up your business bank account. Most of the retail banks have limited company bank accounts on offer. The fastest way to have it arranged is to visit the bank personally. Usually you will need to provide:

•   Contact details
•   Business name and address, nature of business and legal status
•   Start date (if applicable), anticipated turnover and funding requirements
•   Date you moved into your home address
•   Previous address details (if at current address for less than three years)
•   Existing bank account details
•   Date, country and city of birth; and country of nationality and residence
•   Incorporation details (if a Limited Company)Personal name and address

Please let us know if you have any problems with opening your bank account. We can help you to set up the account online or offer alternative solutions for clients with negative or no credit history.

3.  Monthly Administration

To keep your books up to date and submit your taxes to HMRC on time, please send us the following bookkeeping and accounting documents on a monthly basis:

•   Business bank accounts statements and business credit card statements
•   Sales invoices (if raised independently), credit notes and remittance advices
•   Purchase invoices and receipts
•   Mileage book for clients using private cars
•   Subsistence schedule (days at work)
•   Copy of all correspondence from/to HMRC and Companies House
•   Business expenses (deductable expenses)

We will be sending you messages on your email address every month to remind you about the bookkeeping and accounting documents. Online expenses form can also be completed conveniently on our website at: http://www.knbc.co.uk/clients/expenses-form/

4. Liaising with your clients or agencies

We will send your details to your clients or agency and speak to them on your behalf. We will explain and clarify your limited company status and confirm your registration for VAT (if registered). The agency will normally require copy of your incorporation certificate, VAT certificate (if registered), limited company bank letter and sometimes copy of your business insurance policy. We will supply your agency with all the documents required to have your company operational as soon as possible.

Please let us know your agency or client details, telephone number and contact person at the registration with KNBC.

5. VAT

If your company is registered for VAT, we will prepare your VAT return on a quarterly basis. It is very important for us to receive all your bookkeeping and accounting documents on time, for your VAT quarter. The VAT return will be submitted by us in the month following the end of your VAT quarter. We will send you the VAT submission report and detail VAT report on your email. The email will also specify the amount to pay and deadline for payment.

The deadline for submitting the return online and paying HMRC are usually the same, 1 calendar month and 7 days after the end of an accounting period. You need to allow time for the payment to reach HMRC’s account. For the clients choosing to pay by direct debit, the payment will be debited from your bank account around 12 days after the month end.

We will proactively advise clients to ensure compliance with VAT legislation and to reduce the risk of HMRC penalties that can arise if a mistake is made.

6. Payroll

We will be creating and sending your e-payslips on monthly basis and submitting the data about the PAYE and NIC to HMRC in form of RTI. The payslips will be secured by password made from the first four letters of the employee’s last name followed by the first four characters of your National Insurance Number. All characters must be entered in lowercase and punctuation characters are not included in the password.

On the quarterly basis you will receive a P32 report, with payroll information and amount of tax and NIC to pay to HMRC and instructions for payments and reference numbers. The payment needs to be made to HMRC by the 22nd of the month following the quarter end.

We will also send you a P60 on annual basis with a summary of your employment earnings and tax paid to HMRC.

7.  Year end accounts, corporation tax and self assessment

All limited companies must file their accounts to Companies House. The time allowed for delivering accounts to Companies House is 9 months from the accounting reference date.

All limited companies must also pay Corporation Tax on their profits within 9 months and 1 day of your company’s financial year end. Standard financial year is 12 months from when the company was formed.

As a director and shareholder of your company, you will also be required to submit your self assessment tax return until 31 January following the end of the tax year in April.

We will ensure that all your statutory deadlines are met and will prepare and submit all tax returns and forms for you. Our advisor will contact you near the end of your company’s year end to assess and suggest improvements to your compliance and when combined with our corporate tax advice, we will ensure that you are not paying any more tax that you absolutely need to.

8. Invoicing

We will raise and send invoices on your behalf and send them to your clients, all we require from you is to send us your time sheet/ quotation/ pro forma and we shall be happy to raise and electronically send the invoice to your clients and yourself. We are also happy to liaise and deal with invoicing queries from your clients and help in any way we can.

9. Changes of your company details

Our service includes company secretarial and we will change your company’s details with Companies House and HM Revenue & Customs. Change of details is free with HMRC and most of the secretarial changes with Companies House are also free of charge.

10. Advice and consultation

We don’t charge additional fees for advice and consultation on the phone if you are one of our regular clients. Please let us know if you need any help and advice related to your limited company and personal tax and business affairs.

11. Referral Scheme

All clients are encouraged to recommend our services to their colleagues and friends. For every recommendation, we offer a financial incentive. The incentive can be paid by cheque directly or deducted from our monthly invoice. All additional details about the referral scheme can be found on our website at www.knbc.co.uk/referral.

12. Closing your company and terminating our appointment

The company can be closed at any time if you decide to cease trading. We will require 30 days termination notice to prepare all required documents and tax returns to Companies House and HM Revenue & Customs. We will apply to Companies House to have your company dissolved and close all your tax services. The Companies House will publicize the proposal to strike off of your company to ensure that any interested parties have an opportunity to challenge the process. The company will then be removed off the companies house register and will no longer exist. The Companies House will charge
£10 for closing the company.

13. Payments to KNBC

Our invoices will be raised on a monthly basis and sent to you on your email address. The fees will be collected by direct debit. Payments can also be made by card on our website, by phone or BACS depending on our individual arrangement.

14. Engagement Letters

In our electronic engagement letter, we have set out all your standard costs, charges and a list of the services that we will provide for you, as well as the legal details of our engagement. Please refer to the engagement letter for more details of our engagement.

15. Comments, queries and complaints

If you have any comments, queries or complaints about our service, then please call us and ask to speak to senior managers. You can also complete a client satisfaction form that is available on our website and request to be called by a senior manager.

We are fully regulated and licensed AAT members and practice to provide tax and accounting advice services and we recognize that sometimes we may fail to meet your expectations and the standards we set for ourselves. Where this is the case, we take all possible steps to put things right.
We investigate all complaints thoroughly and deal with issues promptly. However, if we have offered a resolution that you are unhappy with, or don’t respond, you can lodge a complaint through our Conduct and Compliance team at [email protected] If a complaint relates to misconduct, or a breach of AAT regulations or guidance during the investigation, the AAT consider taking disciplinary action against the AAT member. In some cases, the AAT may be able to act as conciliator between you and the AAT member under our conciliation guidelines.

16. Other Services – mortgage advice for directors and contractors

KNBC trading as Capital Place is authorized by FCA (Financial Conduct Authority) to provide whole of market mortgage advice. KNBC provides comprehensive advice and lending arrangements for all directors and contractors interested in purchase of a property.

17. Other Services – protection advice for directors and contractors

KNBC trading as Capital Place is authorized by FCA (Financial Conduct Authority) to provide protection advice in relation with life insurance, critical illness cover and income protection. KNBC specializes in comprehensive advice and arrangement of covers for contractors and company directors.

18. Other Services – Invoice discounting, invoice finance and factoring

KNBC works with invoice finance providers and can help to arrange and implement cash flow solutions like invoice discounting, invoice finance and factoring. Invoice discounting and factoring is an alternative solution to traditional types of business finance, and provides you with instant access to cash tied up in your outstanding invoices.

19. Other services – VOSA operator license application

KNBC can assist you with application for VOSA Operators License. We can complete your application and advise you on additional license requirements, contact transport manager, arrange public notice, maintenance and operation center.


You can contact us on 0203 475 5561 or email [email protected] Our office is open Monday to Friday from 8am to 5pm. Professional Details:
KNBC is fully qualified, licensed and regulated by AAT (Members in Practice) to provide accounting and tax advice service and is fully insured by Professional Indemnity Insurance.
KNBC is registered with Information Commissioner’s Office (ICO) to comply with personal data protection regulations.
Professional credentials
•   Practicing Licence Number: MAAT 20103843
•   Professional Indemnity Insurance Number: Hiscox 1974789
•   Information Commissioner’s Office (ICO) Number: ZA173287
Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών προσδιορίζει τις κύριες διοικητικές και διαχειριστικές απαιτήσεις, τη διαδικασία υποστήριξης και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση και τις κανονιστικές απαιτήσεις της εταιρείας σας περιορισμένης ευθύνης.
Ο εξουσιοδοτημένος προσωπικός σας σύμβουλος θα είναι από τη πρώτη στιγμή διαθέσιμος ώστε να σας παρέχει συμβουλές και βοήθεια σχετικά με τα θέματα φορολογίας, τα θέματα λογιστικής και λογιστικής τήρησης των βιβλίων της εταιρείας σας περιορισμένης ευθύνης.


Περιεχόμενα:
1.     Καταχώριση και φορολογικές εγγραφές
2.     Δημιουργία του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησής σας
3.     Μηνιαία διαχείριση
4.     Σύνδεση με τους πελάτες ή τους αντιπροσώπους σας
5.     ΦΠΑ
6.     Διαχείριση και καταστάσεις μισθοδοσίας
7.     Ετήσιοι Λογαριασμοί, φόρος εταιρειών και αυτοαξιολόγηση
8.     Τιμολόγηση
9.     Αλλαγές στα λεπτομερή στοιχεία της εταιρείας σας περιορισμένης ευθύνης
10.  Συμβουλές και διαβουλεύσεις
11.  Συστάσεις και προτροπές
12.  Κλείσιμο της εταιρεία σας και λήξη του διορισμού μας
13.  Πληρωμές στην KNBC
14.  Επιστολή δέσμευσης
15.  Σχόλια, ερωτήσεις και παράπονα
16.  Άλλες υπηρεσίες - συμβουλές υποθηκών για διευθυντές και εργολάβους
17.  Άλλες υπηρεσίες - συμβουλές προστασίας για διευθυντές και εργολάβους
18.  Άλλες υπηρεσίες - προεξόφληση τιμολογίων, χρηματοδότηση τιμολογίων και διαδικασίες factoring
19.  Άλλες υπηρεσίες - Αιτήσεις άδειας φορέα εκμετάλλευσης VOSA [Κυβερνητικός Οργανισμός Προτύπων Οδηγών και Οχημάτων]1. Καταχώριση και φορολογικές εγγραφές

Η εταιρεία πρέπει να καταχωρηθεί ως εταίρος στον Κυβερνητικό Οργανισμό Companies House και να είναι εγγεγραμμένη, για μερικές από τις ακόλουθες φορολογικές υπηρεσίες, στον Κυβερνητικό Οργανισμό HM Revenue & Customs [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων]:


·         Φόρος εταιρειών
·         ΦΠΑ (Τυπικό)
·         ΦΠΑ (FRS – Με κατ ‘αποκοπή συντελεστή)
·         Ευρώ ΦΠΑ

·         PAYE (Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών)
·         CIS (Φόρος κοινοπολιτείας)
·         ΑΕ για Διευθυντές
·         Άλλοι φόροι

2. Δημιουργία του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησής σας

Μετά την ενσωμάτωση της εταιρείας σας περιορισμένης ευθύνης, θα πρέπει να δημιουργήσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Οι περισσότερες τράπεζες λιανικής τραπεζικής διαθέτουν και προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Ο ταχύτερος τρόπος δημιουργίας ενός τέτοιου λογαριασμού είναι η προσωπική επίσκεψη στην τράπεζα. Τα στοιχεία που θα πρέπει να παράσχετε είναι συνήθως:

·         Στοιχεία επικοινωνίας
·         Επιχειρησιακή επωνυμία και διεύθυνση έδρας, φύση της επιχείρησης και νομικό καθεστώς
·         Ημερομηνία έναρξης (εάν ισχύει), αναμενόμενος κύκλος εργασιών και απαιτήσεις χρηματοδότησης  
·         Ημερομηνία που μετακινηθήκατε στη διεύθυνση κατοικίας σας
·         Στοιχεία προηγούμενης διεύθυνσης (εάν είστε στην τρέχουσα διεύθυνση για λιγότερο από τρία έτη)
·         Υπάρχοντα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
·         Ημερομηνία, χώρα και πόλη γέννησης, καθώς και τη χώρα της εθνικότητας και της κατοικίας
·         Στοιχεία ενσωμάτωσης (εάν είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) Προσωπικό όνομα και διεύθυνση

Ενημερώστε μας αν έχετε προβλήματα με το άνοιγμα του τραπεζικού σας λογαριασμού. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε τον εν λόγω λογαριασμό μέσω διαδικτύου ή να προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις για πελάτες με αρνητικό ή μη πιστωτικό ιστορικό. 

3. Μηνιαία διαχείριση

Για να έχετε πάντοτε ενημερωμένα τα λογιστικά σας βιβλία και να υποβάλετε εγκαίρως τους αναλογούντες φόρους σας στην HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων], παρακαλούμε να μας στέλνετε σε μηνιαία βάση τα ακόλουθα λογιστικά και χρηματοοικονομικά έγγραφα:

·         Καταστάσεις επιχειρησιακών τραπεζικών λογαριασμών και δηλώσεις επιχειρηματικών πιστωτικών καρτών
·         Τα τιμολόγια πωλήσεων (εάν αυτά προκύπτουν & εκδίδονται ανεξάρτητα), τα πιστωτικά σημειώματα και τις εντολές αποστολής εμβασμάτων
·         Τιμολόγια αγορών και αποδείξεις
·         Βιβλίο χιλιομέτρων για πελάτες που χρησιμοποιούν ιδιωτικά αυτοκίνητα
·         Πρόγραμμα συντήρησης (εργάσιμες ημέρες)
·         Αντίγραφο όλης της αλληλογραφίας από / προς την HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων] και τον Κυβερνητικό Οργανισμό Companies House
·         Επιχειρηματικά έξοδα (εκπίπτοντα έξοδα)

Θα σας στέλνουμε μηνύματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε μήνα για να σας υπενθυμίζουμε την αποστολή των λογιστικών και χρηματοοικονομικών εγγράφων. Το έντυπο (φόρμα) εξόδων μπορεί επίσης να συμπληρωθεί πολύ εύκολα online στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: http://www.knbc.co.uk/clients/expenses-form/

4. Σύνδεση με τους πελάτες ή τους αντιπροσώπους σας

Θα στείλουμε τα στοιχεία σας στους πελάτες ή τους αντιπροσώπους και θα τους μιλήσουμε εξ ονόματός σας. Θα τους εξηγήσουμε και αποσαφηνίσουμε την περιορισμένη κατάσταση της εταιρείας σας ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και θα επιβεβαιώσουμε την καταχώρισή σας ως προς το ΦΠΑ (εάν έχει γίνει η σχετική καταχώριση). Ο αντιπρόσωπος λογικά θα απαιτήσει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού ενσωμάτωσης, του πιστοποιητικού ΦΠΑ (εάν έχει γίνει η σχετική καταχώριση), της τραπεζικής επιστολής για την περιορισμένης ευθύνης εταιρείας σας και ενίοτε του αντιγράφου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της επιχείρησής σας. Θα παρουσιάσουμε στον αντιπρόσωπο όλα τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα ώστε να λειτουργήσει η εταιρεία σας το συντομότερο δυνατό.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία της εταιρείας σας ή του πελάτη σας, τον αριθμό τηλεφώνου και το άτομο επικοινωνίας κατά την εγγραφή σας στην KNBC. 


5. ΦΠΑ

Εάν η εταιρεία σας είναι καταχωρημένη ως προς το ΦΠΑ, θα ετοιμάζουμε και θα υποβάλλουμε την απόδοση/επιστροφή ΦΠΑ σε τριμηνιαία βάση. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε όλα τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά έγγραφα εγκαίρως για την υποβολή του ΦΠΑ σας ανά τρίμηνο. Η δήλωση ΦΠΑ θα υποβληθεί από εμάς τον μήνα που ακολουθεί το τέλος του τριμήνου του ΦΠΑ σας. Θα σας στείλουμε τη δήλωση υποβολής ΦΠΑ και θα σας στείλουμε λεπτομερή αναφορά για το ΦΠΑ στο email σας. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα καθορίζει επίσης το ποσό πληρωμής και την προθεσμία πληρωμής.
Η προθεσμία υποβολής της επιστροφής μέσω διαδικτύου και πληρωμής της HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων] είναι συνήθως η ίδια, δηλαδή 1 ημερολογιακός μήνας και 7 ημέρες μετά το τέλος μιας λογιστικής περιόδου. Χρειάζεται να δοθεί χρόνος για την πληρωμή του λογαριασμού του HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων]. Για τους πελάτες που επιλέγουν να πληρώσουν με άμεση χρέωση, η πληρωμή θα καταβληθεί με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού περίπου 12 ημέρες μετά το τέλος του μήνα.
Θα συμβουλεύουμε προληπτικά τους πελάτες για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί ΦΠΑ και για να μειώσουμε τον κίνδυνο ποινικών κυρώσεων από την HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων] σε περίπτωση που μπορεί να προκύψουν τυχόν σφάλματα.


6. Διαχείριση και καταστάσεις μισθοδοσίας

Θα δημιουργούμε και θα στέλνουμε ηλεκτρονικά τα μηνιαία σας δελτία πληρωμής και θα υποβάλουμε τα στοιχεία για το PAYE (Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών) και το NIC (Ασφάλιστρα Κοινωνικής Ασφάλισης) στην HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων] με τη μορφή RTI. Τα φύλλα πληρωμής θα εξασφαλίζονται με τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργείται από τα τέσσερα πρώτα γράμματα του επωνύμου του υπαλλήλου, τα οποία ακολουθούνται από τους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες του Εθνικού Αριθμού Ασφάλισης.  Όλοι οι χαρακτήρες πρέπει να εισαχθούν με πεζούς χαρακτήρες, οι δε χαρακτήρες στίξης δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό πρόσβασης.
Σε τριμηνιαία βάση θα λαμβάνετε μια τύπου P32 αναφορά, με τις πληροφορίες μισθοδοσίας και το αναλογούν ποσό φόρου μισθωτών υπηρεσιών και NIC (Ασφάλιστρα Κοινωνικής Ασφάλισης) που θα πρέπει να πληρωθεί στην HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων], καθώς και οδηγίες για τις πληρωμές και αριθμούς αναφοράς. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει στην HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων] μέχρι τις 22 του μήνα που έπεται του τέλους του τριμήνου.    
Θα σας στείλουμε επίσης μια τύπου P60 αναφορά σε ετήσια βάση με μια περίληψη των εσόδων από την εργασία σας και του αναλογούντος φόρου που καταβάλλεται στην HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων].


7. Λογαριασμοί τέλους χρήσης, φόρος εταιρειών και αυτοαξιολόγηση

Όλες οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να καταθέτουν τους λογαριασμούς τους στον Κυβερνητικό Οργανισμό Companies House. Ο χρόνος κατάθεσης των λογαριασμών στον Κυβερνητικό Οργανισμό Companies House είναι 9 μήνες από την ημερομηνία της λογιστικής αναφοράς.
Όλες οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει επίσης να καταβάλλουν τον φόρο εταιρειών επί των κερδών τους εντός 9 μηνών και 1 ημέρας από το τέλος της οικονομικής χρήσης της εταιρείας σας. Το βασικό οικονομικό έτος είναι 12 μήνες από τη σύσταση της εταιρείας.
Ως διευθυντής και μέτοχος της εταιρείας σας, θα πρέπει επίσης να υποβάλετε την φορολογική σας δήλωση για την αυτοαξιολόγηση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του έτους που έπεται του τέλους του φορολογικού έτους, τον Απρίλιο.
Θα διασφαλίσουμε ότι θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες και θα προετοιμάσουμε και θα υποβάλουμε όλες τις φορολογικές δηλώσεις και έντυπα για λογαριασμό σας. Ο σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας λίγο πριν το τέλος του έτους χρήσης της εταιρίας σας για να αξιολογήσει και να προτείνει βελτιώσεις στη συμμόρφωσή σας και όταν αυτό συνδυαστεί με τις συμβουλές μας περί εταιρικής φορολόγησης, θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα ηρώσετε κανέναν επιπλέον φόρο εκτός εκείνου που είναι απολύτως αναγκαίος και χρειάζεται να πληρωθεί.


8. Τιμολόγηση

Θα εκδίδουμε και θα στέλνουμε τιμολόγια εκ μέρους σας και θα τα στείλουμε στους πελάτες σας, εκείνο που μόνο απαιτούμε από εσάς είναι να μας στείλετε το χρονολογικό σας δελτίο / την προσφορά σας / το προτιμολόγιό σας, ούτως ώστε να μπορούμε άνετα και ευχάριστα να εκδώσουμε για λογαριασμό σας και να στείλουμε ηλεκτρονικά το τιμολόγιο στους πελάτες σας παραδίδοντας και ένα αντίστοιχο αντίγραφο σε εσάς. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να υνδέσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα ερωτήματα τιμολόγησης από τους πελάτες σας και να βοηθήσουμε να λυθούν τυχόν ζητήματα με όποιον τρόπο μπορούμε.


9. Αλλαγές στα στοιχεία της εταιρείας σας

Η υπηρεσία μας περιλαμβάνει τη γραμματεία της εταιρείας και θα αλλάξουμε τα στοιχεία καταχώρησης της εταιρείας σας στους Κυβερνητικούς Οργανισμούς Companies House και HM Revenue & Customs [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων]. Η αλλαγή των στοιχείων σας στην HMRC [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων] είναι δωρεάν, καθώς επίσης, και οι περισσότερες από τις γραμματειακές αλλαγές με τον Κυβερνητικό Οργανισμό Companies House είναι δωρεάν.


10. Συμβουλές και διαβουλεύσεις

Δεν καταλογίζουμε επιπλέον χρεώσεις για εξυπηρέτηση και συμβουλές από το τηλέφωνο εάν είστε ένας από τους τακτικούς πελάτες μας. Ενημερώστε μας εάν χρειάζεστε εξυπηρέτηση και συμβουλές σχετικά με την εταιρεία σας περιορισμένης ευθύνης και τις προσωπικές σας φορολογικές και επιχειρηματικές υποθέσεις.


11. Σχέδιο παραπομπής

Όλοι οι πελάτες ενθαρρύνονται να προτείνουν τις υπηρεσίες μας στους συναδέλφους και τους φίλους τους. Για κάθε σύσταση, προσφέρουμε ένα οικονομικό κίνητρο. Το κίνητρο μπορεί να καταβληθεί απευθείας με επιταγή ή να αφαιρεθεί από το μηνιαίο τιμολόγιο. Όλες τις πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο παραπομπής μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.knbc.co.uk/referral.


12. Κλείσιμο της εταιρεία σας και λήξη του διορισμού μας

Η εταιρεία μπορεί να κλείσει ανά πάσα στιγμή εάν αποφασίσετε να σταματήσετε τη διαπραγμάτευση. Θα χρειαστούμε μια ειδοποίηση τερματισμού 30 ημερών για την προετοιμασία όλων των απαιτούμενων εγγράφων και φορολογικών δηλώσεων προς τους Κυβερνητικούς Οργανισμούς Companies House και HM Revenue & Customs [Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων]. Θα ζητήσουμε από τον Κυβερνητικό Οργανισμό Companies House να προβεί σε διάλυση της εταιρείας σας και να κλείσει όλες τις φορολογικές σας υπηρεσίες. Ο Κυβερνητικός Οργανισμός Companies House θα δημοσιοποιήσει την πρόταση να αποχωρήσει από την εταιρεία σας για να εξασφαλίσει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν την ευκαιρία να αμφισβητήσουν τη διαδικασία. Η εταιρεία τότε θα μπορεί να κλείσει ανά πάσα στιγμή εάν αποφασίσετε να σταματήσετε τη διαπραγμάτευση. Ο Κυβερνητικός Οργανισμός Companies House θα σας χρεώσει με το ποσόν των £10 [10 Στερλίνες Αγγλίας] για το κλείσιμο της εταιρείας.        13.  Πληρωμές στην KNBC


Τα τιμολόγιά μας θα εκδίδονται σε μηνιαία βάση και θα σας αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Τα τέλη θα εισπράττονται με άμεση χρέωση. Οι πληρωμές μπορούν επίσης να γίνουν με κάρτα στην ιστοσελίδα μας, μέσω τηλεφώνου ή μέσω BACS ανάλογα με την ατομική μας ρύθμιση.


14. Δεσμευτικές επιστολές

Στην δεσμευτική ηλεκτρονική επιστολή μας, έχουμε καθορίσει όλα τα τυποποιημένα έξοδα και τις χρεώσεις, μαζί με λίστα των υπηρεσιών που θα σας προσφέρουμε, καθώς και τις νομικές λεπτομέρειες της δέσμευσής μας. Ανατρέξτε στη δεσμευτική αυτή επιστολή για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δεσμευτικά προσφερόμενες υπηρεσίες μας.


15. Σχόλια, ερωτήσεις και παράπονα

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την υπηρεσία μας, τότε καλέστε μας και ζητήστε να μιλήσετε με τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε μια φόρμα ικανοποίησης πελατών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας και να ζητήσετε να σας καλέσει ένα ανώτερο διευθυντικό στέλεχος.

Είμαστε πλήρως εξουσιοδοτημένοι και εξουσιοδοτημένοι στα μέλη της AAT και εξασκούμε να παρέχουν υπηρεσίες φορολογικών και λογιστικών συμβουλών και αναγνωρίζουμε ότι μερικές φορές μπορεί να μην ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και στα πρότυπα που θέσαμε για τον εαυτό μας. Όπου αυτό συμβαίνει, κάνουμε όλα τα δυνατά βήματα για να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Εξετάζουμε διεξοδικά όλες τις καταγγελίες και αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αμέσως. Ωστόσο, εάν σας προσφέρουμε μια λύση ή συμβουλή με την οποία είστε δυσαρεστημένοι ή εάν δεν σας απαντήσουμε, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία μέσω της ομάδας Συμπεριφοράς και Συμμόρφωσης στο [email protected] Εάν η καταγγελία αποδειχθεί ότι σχετίζεται με παράβαση ή παραβίαση των AAT κανονισμών ή οδηγιών κατά τη διάρκεια της έρευνας, η ΑΑΤ θα εξετάσει το ενδεχόμενο πειθαρχικής δίωξης κατά του μέλους της AAT. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η AAT μπορεί να είναι σε θέση να ενεργεί ως διαιτητής μεταξύ εσάς και του μέλους της AAT σύμφωνα με τις οδηγίες μας περί συμβιβασμού.


16. Άλλες υπηρεσίες - συμβουλές υποθηκών για διευθυντές και εργολάβους


Η εταιρεία KNBC λειτουργώντας ως Επιφανής Εταιρεία Συμβούλων εξουσιοδοτείται από την FCA (Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς) να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές σχετικά με ζητήματα αγοράς μέσω υποθήκης. Η KNBC παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές και δανειοδοτικές διευθετήσεις για όλους τους διευθυντές και τους εργολάβους που ενδιαφέρονται για την αγορά ακινήτου.


17. Άλλες υπηρεσίες - συμβουλές προστασίας για διευθυντές και εργολάβους

Η εταιρεία KNBC λειτουργώντας ως Επιφανής Εταιρεία Συμβούλων εξουσιοδοτείται από την FCA (Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς) να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές σχετικά με την ασφάλιση ζωής, την ασφαλιστική κάλυψη έναντι βλαβών στην υγεία και επί της προστασίας του εισοδήματος. Η KNBC ειδικεύεται σε ολοκληρωμένες συμβουλές και διευθέτηση καλύψεων για εργολάβους και διευθυντές εταιρειών.


18. Άλλες υπηρεσίες - Έκπτωση τιμολογίου, χρηματοδότηση τιμολογίου και factoring

Το KNBC συνεργάζεται με τους προμηθευτές χρηματοδότησης τιμολογίων και μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να εφαρμόσετε λύσεις ταμειακών ροών, όπως προεξόφληση τιμολογίου, χρηματοδότηση τιμολογίων και factoring. Η προεξόφληση των τιμολογίων και ο παράγοντας είναι μια εναλλακτική λύση για τους παραδοσιακούς τύπους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και σας παρέχει άμεση πρόσβαση στα μετρητά που είναι συνδεδεμένα με τα εκκρεμή σας τιμολόγια.


19. Άλλες υπηρεσίες - Αίτηση άδειας φορέα εκμετάλλευσης VOSA [Κυβερνητικός Οργανισμός Προτύπων Οδηγών και Οχημάτων]

Η KNBC μπορεί να σας βοηθήσει με την αίτηση Άδειας Χρήστη VOSA [Κυβερνητικός Οργανισμός Προτύπων Οδηγών και Οχημάτων] Μπορούμε να ολοκληρώσουμε την αίτησή σας και να σας συμβουλέψουμε σχετικά με τις πρόσθετες απαιτήσεις άδειας, να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο μεταφορών, να κανονίσετε τη δημόσια ειδοποίηση, το κέντρο συντήρησης και λειτουργίας.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 0203 475 5561 ή στο email [email protected] Το γραφείο μας είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ έως τις 5μμ.
Επαγγελματικές λεπτομέρειες:
Η KNBC είναι εταιρεία πλήρως εξειδικευμένη, αδειοδοτημένη και υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Επαγγελματιών Λογιστικής AAT (Επαγγελματίες στην πράξη) για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και φορολογικών συμβουλών και είναι δεόντως και πλήρως ασφαλισμένη με Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.

KNBC is registered with Information Commissioner’s Office (ICO) to comply with personal data protection regulations.
Professional credentials
•   Practicing Licence Number: MAAT 20103843
•   Professional Indemnity Insurance Number: Hiscox 1974789
•   Information Commissioner’s Office (ICO) Number: ZA173287

                                                                                                         
​​KNBC Limited jest londynska firma ksiegowa zajmujaca sie doradztwem podatkowym, ksiegowoscia i rachunkowoscia dla firm i osób prywatnych na terenie Wielkiej Brytanii. Nasze usługi skierowane sa przede wszystkim do osób prowadzacych lub chcacych zaczac działalnosc gospodarcza, jak równiez dla osbób prywatnych rozliczajacych sie z swojego dochodu oraz chcacych odebrac nadpłacony podatek PAYE.

Nasze biuro jest do Panstwa dyspozycji we wszystkich sprawach podatkowych oraz ksiegowych dotyczacych Panstwa firmy w formie Ltd. Mozecie Panstwo kontaktowac sie z nami od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem telefonu: +44 (0) 203 475 5561, adresem e-mail: [email protected] lub bezposrednio z Panstwa konsultantem pod jego indywidualnym numerem telefonu i adresem e-mail.

KNBC posiada licencje na prowadzenie usług ksiegowych i doradztwa podatkowego, jest regulowane przez AAT (Members in Practice) oraz posiada ubezpieczenie zawodowe Professional Indemnity Insurance.

KNBC zarejestrowane jest w Information Commissioner’s Office (ICO) i działa zgodnie z regulacjami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Practicing Licence Number: MAAT 20103843
Professional Indemnity Insurance Number: Hiscox 1974789
Information Commissioner’s Office (ICO) Number: ZA173287

Administracja firmy

Spis tresci:

1.   Inkorporacja i rejestracje podatkowe
2.   Otwarcie konta bankowego
3.   Miesieczna administracja
4.   Kontakt z klientami i agencjami
5.   VAT
6.   Lista płac
7.   Ksiegowosc roczna, podatek korporacyjny i osobisty
8.   Fakturowanie
9.   Zmiana danych firmy
10.  Doradztwo i konsulatacje
11.  Rekomendacje
12.  Zamkniecie firmy i rozwiazanie naszej umowy
13.  Opłaty dla KNBC
14.  Umowa z KNBC
15.  Uwagi, pytania i skargi
16.  Dodatkowe uslugi – kredyty hipoteczne dla dyrektorów firm w formie Ltd i osób samozatrudnionych
17.  Dodatkowe usługi – ubezpieczenie na zycie, zdrowie oraz ubezpieczenie dochodu
18.  Dodatkowe usługi – finansowanie faktur i farktoring
19.  Dodatkowe usługi – licencje Vosa dla operatorów HGV

1.  Inkorporacja i rejestracje podatkowe

Panstwa firma zostanie inkorporowana w Companies House i zarejestrowana na niektore z ponizszych usług podatkowych w HM Revenue & Customs:

•   Corporation Tax
•   VAT (Standard)
•   VAT (FRS)
•   Euro VAT (EC Sales List)
•   PAYE
•   CIS
•   SA for Directors
•   Other Taxes

HM Revenue & Customs oraz Companies House beda od tej chwili wysyłac na Panstwa adres listy z potwierdzeniem szczegółów rejestracji, kody autoryzujace oraz numery referencyjne zwiazane z Panstwa firma. Konieczne bedzie przesyłanie nam kopii kazdej otrzymanej korespondencji z HMRC i Companies House, mozliwe w najkrótszym terminie.

2.  Otwarcie konta biznesowego

Po inkorporacji firmy Ltd. beda Panstwo zobowiazani do otwarcia konta biznesowego. Wiekszosc komercyjnych banków posiada opcje otwarcia konta biznesowego dla firm Ltd w swojej ofercie. Najszybszym sposobem, aby otworzyc konto jest osobista wizyta w banku. Bank bedzie wymagał nastepujacych dokumentów przy otwarciu konta:

•   Certyfikat inkorporacji
•   Dane kontaktowe
•   Nazwa firmy, adres oraz rodzaj biznesu
•   Data rozpoczecia i przewidywany obrót
•   Data wprowadzenia sie pod obecny adres
•   Dane poprzedniego adresu (jezeli obecny jest zamieszkiwany krócej niz 3 lata)
•   Szczegóły istniejacego konta bankowego
•   Data, kraj i miasto urodzenia oraz obywatelstwo i kraj zamieszkania

W razie problemów z otwarciem konta biznesowego prosimy o kontakt z naszym biurem.

3.  Miesieczna administracja

Aby prowadzic Panstwa ksiegowosc na biezaco i na czas składac deklaracje podatkowe do HMRC bedziemy prosic o przysyłanie nam co miesiac nastepujacych dokumentów:

1.   Bank Statements (wszystkie konta firmowe i karty kredytowe);
2.   Wystawione faktury (dochód firmy);
3.   Rachunki i faktury (wydatki firmy);
4.   Zestawienie przejechanych mil (mileage book);
5.   Zestawienie przepracowanych dni (subsistence schedule);
6.   Korespondencje z HMRC i Companies House;
7.   Pozostałe dokumenty dotyczace firmy.

Na poczatku kazdego miesiaca bedziemy Panstwu przesyłac e-mailem wiadomosci przypominajace o koniecznosci przesłania dokumentów.Mozecie Panstwo równiez wypełnic internetowa forme dotyczaca kosztów firmowych na naszej stronie internetowej:
www.knbc.co.uklclientslexpenses-form

4.  Kontakt z klientami i agencjami

Po rejestracji firmy przeslemy Panstwu dokumenty do klientów lub agencji, z którymi bedziecie współpracowac, wytłumaczymy status Panstwa firmy Ltd i VAT, a takze w razie potrzeby bedziemy z nimi w stałym kontakcie. Agencje zazwyczaj wymagaja kopie certyfikatu inkorporacji, certyfikatu VAT, listu z banku oraz czasami kopie polisy ubezpieczeniowej firmy.

5.  VAT

Jezeli Panstwa firma została zarejestrowana, jako płatnik VAT, bedziemy raz na kwartał przygotowywac deklaracje VAT w Panstwa imieniu. Aby złozyc deklaracje w wymaganym terminie bedziemy prosic o jak najszybsze przesłanie wszystkich dokumentów ksiegowych z odpowiedniego kwartału VAT.

Deklaracja VAT bedzie przez nas złozona w kolejnym miesiacu po zakonczeniu kwartalnego okresu rozliczeniowego. Po złozeniu deklaracji otrzymaja Panstwo od nas kopie złozonej deklaracji oraz szczegółowy raport VAT na adres e-mail wraz z suma podatku do uregulowania, numerem referencyjnym i instrukcjami płatnosci.

Ostateczna data dokonania płatnosci, to zazwyczaj jeden miesiac i 7 dni kalendarzowych od zakonczenia kwartału rozliczeniowego. Dla klientów chcacych dokonac płatnosci poprzez Direct Debit (musimy zostac o tym fakcie poinformowani przed złozeniem deklaracji) naleznosc zostanie pobrana z Panstwa konta bankowego około 12 dnia w miesiacu nastepnym po zamknieciu miesiaca rozliczeniowego.

6.  Lista płac (payroll)

Raz w miesiacu przeslemy Panstwu Payslip oraz złozymy deklaracje RTI dotyczaca PAYE i NIC do HMRC. Payslipy beda zaszyfrowane hasłem składajacym sie z czterech pierwszych liter nazwiska pracownika oraz czterech pierwszych znaków National Insurance Number. Wszystkie znaki musza byc wprowadzone małymi literami z pominieciem znaków interpunkcyjnych i przerw.

Co kwartał bedziecie Panstwo otrzymywac równiez raport P32 z informacjami odnosnie Payslipów i wysokoscia podatku oraz NIN do zapłacenia HMRC wraz z instrukcjami płatnosci i numerami referencyjnymi. Raz w roku bedziemy równiez przesyłac Panstwu P60 podsumowujace Payslipy wystawione w czasie trwania roku podatkowego.

7.  Ksiegowosc roczna, podatek korporacyjny i podatek osobisty

Wszystkie firmy Ltd musza złozyc roczny raport ksiegowy do Companies House. Czas na dostarczenie ksiegowosci do Companies House wynosi 9 miesiecy od momentu zakonczenia roku finansowego. Wszystkie firmy Ltd musza równiez złozyc deklaracje CT i zapłacic podatek korporacyjny w ciagu 9 miesiecy i jednego dnia od zakonczenia roku finansowego firmy. Standardowy rok finansowy to 12 miesiecy od powstania firmy.

Pod koniec roku finansowego firmy skontaktujemy sie z Panstwem, aby oszacowac wysokosc podatku i zasugerowac rozwiazania, które moga obnizyc wysokosc podatku dochodowego.

Kazdy dyrektor i udziałowiec firmy limited (Ltd) jest równiez zobowiazany do rozliczenia podatku osobistego (self assessment) do 31 stycznia po zakonczeniu roku podatkowego.

8.  Fakturowanie

W zaleznosci od potrzeb pomagamy w wystawianiu pierwszych faktur (droga elektroniczna) dla Panstwa klientów. Aby wystawic fakture potrzebne sa informacje na temat wykonanej usługi np. ilosc przepracowanych godzin, dni oraz stawek.

9.  Zmiana danych firmy

Do naszych usług zalicza sie takze administrowanie Panstwa firma, m.in. zmiana danych firmy w Companies House czy HMRC. Zmiany dokonywane w HMRC sa darmowe, ale za niektóre zmiany w Companies House pobierana jest opłata urzedowa.

10.  Doradztwo i konsultacje

Nie pobieramy dodatkowych opłat za doradztwo i konsultacje, jezeli jestescie Panstwo jednym z naszych stałych klientów. Prosze nas powiadomic, jesli potrzebowac beda Panstwo pomocy lub porady w zwiazku z prowadzona działalnoscia, podatkami lub sprawami biznesowymi.

11.  Rekomendacje

Kazdy z naszych klientów moze polecic nasza usługe koledze badz znajomemu. Za kazda nowa rekomendacje oferujemy bonus finansowy. W zaleznosci od potrzeby klienta, płatny w formie czeku, przelewu lub obnizenia wysokosci faktury. Wszystkie szczegóły dotyczace rekomendacji mozna znalezc na naszej stronie internetowej: www.knbc.co.uklreferral.

12.  Zamkniecie firmy i rozwiazanie naszej umowy

Firme mozna zamknac w dowolnym momencie, jezeli zdecyduja sie Panstwo na przerwanie działalnosci. Wymagany jest miesieczny okres wypowiedzenia oraz uregulowane płatnosci wobec naszej firmy. W tym czasie mozemy przygotowac wszystkie wymagane dokumenty i deklaracje do Companies House oraz HMRC.

Do Companies House i HM Revenue & Customs zostanie wysłana prosba o rozwiazanie Panstwa firmy oraz zamkniecie wszystkich usług podatkowych. Companies House opublikuje skreslenie Panstwa firmy z listy, aby upewnic sie, ze kazda z zainteresowanych stron ma szanse na zakwestionowanie tego procesu. Firma zostanie nastepnie usunieta z rejestru firm i przestanie istniec. Companies House pobiera jednorazowa opłate w wysokosci £10 za zamkniecie firmy.

13.  Opłaty dla KNBC

Nasze faktury beda wystawiane i przesyłane do Panstwa co miesiac droga e-mailowa. Opłaty beda pobierane poprzez Direct Debit. Opłaty mozna równiez dokonac w formie BACS/CHAPS oraz za pomoca kart debetowych/kredytowych na naszej stronie internetowej lub telefonicznie.

14.  Umowa z KNBC

W elektronicznej umowie (engagement letter) zawarlismy wszystkie standardowe opłaty oraz liste usług, które Panstwu zapewniamy. Prosimy o uwazne przeczytanie zawartosci kontraktu i zapoznanie sie ze wszystkimi warunkami umowy.

15.  Uwagi, pytania i skargi

Jezeli maja Panstwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczace naszych usług prosimy o kontakt telefoniczny i prosbe o rozmowe z managerem. Jesli nie bedziecie Panstwo zadowoleni z sposobu rozpatrzenia skargi przez nasze biuro, mozecie zostac skierowani do naszej organizacji ksiegowej AAT, do Conduct and Compliance Team, pod adresem e-mail [email protected] KNBC posiada licencje na praktyke ksiegowa MAAT (Members in Practice) i jest regulowane przez przepisy organizacji AAT.

16.  Dodatkowe usługi – kredyty hipoteczne dla dyrektorów firm Ltd i osób samozatrudnionych

KNBC działajac wspolnie z firma Capital Place ktora posiada bezposrednia autoryzacje FCA (Financial Conduct Authority) umozliwiajaca posrednictwo w udzielaniu kredytów hipotecznych. Specjalizuemy sie w udzielaniu kredytów osobom prowadzacym swoja działalnosc gospodarcza oraz osobom pracujacym na kontraktach o prace.

17.  Dodatkowe uslugi – ubezpieczenie na zycie, zdrowie oraz ubezpieczenie dochodu

KNBC działajac wspolnie z firma Capital Place ktora posiada autoryzacje FCA (Financial Conduct Authority) do posrednictwa i doradztwa przy ubezpieczeniach na zycie, zdrowie oraz ubezpieczenia dochodu. Specjalizuemy sie w udzielaniu ubezpieczen osobom prowadzacym swoja działalnosc gospodarcza, jak i osobom pracujacym na kontraktach o prace.

18.  Dodatkowe usługi – finansowanie faktur i farktoring

KNBC przy współpracy z frima Capital Place oraz bankami i instytucjami finansowymi pomaga w organizacji finasowania faktur i faktoringu. Finansowanie faktur jest najprostsza forma kredytowania działalnosci firm z długim terminem płatnosci faktur.

19.  Dodatkowe usługi – licencje Vosa dla operatorów HGV

KNBC kompleksowo doradza i pomaga przy aplikacji na licencje operatora HGV, organizacji wszystkich niezbednych dokumentów oraz managera transportu, ogłoszen i centrów operacyjnych.

20. Transport

Nasza firma specjalizuje sie w ksiegowosci dla  firm z branzy transportowej. Nasza usluga polega na kompleksowej ksiegowosci dla i doractwa dla biznesow transportowych i obejmuje rozliczenie firm Ltd oraz ich dyrektorow.
Standardowy pakiet ksiegowy dla kierowcow obejmuje nastepujace uslugi:

Inkorporacje (zalozenie firmy).
Pelna ksiegowosc dla firmy (VAT, CT, PAYE).
Pelna ksiegowosc dla dyrektora/dyrektorow firmy (SA).
Planowanie podatkowe.
Administracja w Companies House.
Fakturowanie.
Credit Control (administracja niezaplaconych faktur).
Wspolpraca i kontakt z agencjami pracy w imieniu firmy.


Wspolpraca z nasza firma zapewnia naszym klientom komfort pracy i daje mozliwosci skupienia sie na prowadzeniu i rozwijaniu swojego biznesu. Obsluga po polsku: 02034755561 (prosze prosic o polskiego konsultanta).

Тази брошура представя основните административни изисквания, помощния процес и допълнителна информация относно управлението и законовите изисквания на Вашето дружество с ограничена отговорност.
От самото начало определеният Ви личен консултант ще бъде на разположение за съвети и оказване на помощ във връзка с данъците, финансовите отчети и счетоводството на Вашата фирма с ограничена отговорност.Съдържание:
1.     Учредяване и данъчни регистрации
2.     Откриване на търговска банкова сметка
3.     Месечна администрация
4.     Връзка с Вашите клиенти или агенции
5.     ДДС
6.     Ведомост
7.     Годишни финансови отчети, корпоративен данък и самооценка
8.     Фактуриране
9.     Промени по данните на Вашето дружество с ограничена отговорност
10.  Съвети и консултации
11.  Препоръки
12.  Закриване на дружеството и прекратяване на нашия ангажимент
13.  Плащания към KNBC
14.  Възлагателно писмо
15.  Коментари, въпроси и жалби
16.  Други услуги - консултации по ипотеки за директори и изпълнители
17.  Други услуги - консултации по защита за директори и изпълнители
18.  Други услуги - отстъпки и финанси, свързани с фактури, факторинг
19.  Други услуги - кандидатстване за операторски лиценз VOSA1. Учредяване и данъчни регистрации

Дружеството трябва да бъде вписано в Камарата на дружествата и регистрирано за някои от следните данъчни услуги към Службата за данъци и мита на Великобритания (HM Revenue & Customs):


·         Корпоративен данък
·         ДДС (стандартен)
·         ДДС (режим на фиксирана ставка)
·         Евро ДДС

·         PAYE
·         CIS
·         SA за директори
·         Други данъци

2. Откриване на търговска банкова сметка

След регистрацията на дружеството с ограничена отговорност е необходимо да откриете и търговска банкова сметка. Повечето търговски банки предлагат сметки на дружества с ограничена отговорност. Най-бързият начин това да стане е да отидете лично в банката. По принцип от Вас се изисква да представите:

·         Данни за контакт
·         Търговско име и адрес, характер на дейността и правен статут
·         Начална дата (ако има), очакван оборот и изисквания за финансиране  
·         Дата на преместване на домашния адрес
·         Данни за предишен адрес (ако пребиваването на настоящия е по-малко от три години)
·         Подробности за съществуващи банкови сметки
·         Дата, държава и град на раждане; държава по националност и местоживеене
·         Данни във връзка с учредяването (ако дружеството е с ограничена отговорност) лично име и адрес

Моля да ни уведомите, ако имате проблеми с откриването на банкова сметка. Можем да Ви помогнем с откриването на сметка онлайн, както и с алтернативни решения за клиентите с негативно кредитно минало или без такова. 

3. Месечна администрация

За воденето на счетоводството и подаването на данъчните задължения към HMRC навреме, моля ежемесечно да ни изпращате следните финансово-счетоводни документи:

·         Извлечения от търговските банкови сметки и кредитни карти
·         Търговски фактури (ако са събрани самостоятелно), кредитни известия и преводи
·         Фактури за покупки и разписки
·         Справки за изминат километраж за клиенти, използващи лични автомобили
·         Дневни разноски (дни на работа)
·         Копие от цялата кореспонденция от/до HMRC и Камарата на дружествата
·         Служебни разходи (подлежащи на приспадане)

Ние ще Ви изпращаме ежемесечно съобщения по ел.поща, с които ще Ви напомняме за финансово-счетоводните документи. За удобство на страницата ни в интернет: http://www.knbc.co.uk/clients/expenses-form/ можете онлайн да попълните формуляра за разходите

4. Осъществяване на връзка с Вашите клиенти или агенции

Ние ще изпратим Вашите данни на клиентите или агенциите Ви и ще говорим с тях от Ваше име. Ще разясним и обясним статута на Вашето дружество с ограничена отговорност и ще потвърдим регистрацията Ви по ДДС (ако сте регистрирани). Агенцията обикновено изисква копие от свидетелството за регистрация, свидетелството за регистрация по ДДС (ако сте регистрирани), банково писмо за дружеството с ограничена отговорност и понякога копие от застрахователната полица на фирмата. Ние ще предоставим на Вашата агенция всички документи, за да може фирмата Ви да започне дейността си възможно най-бързо.
Моля да ни предоставите данни за Вашите агенции или клиенти, телефонен номер и лице за връзка при регистрацията в KNBC. 


5. ДДС

Ако дружеството има регистрация по ДДС, ние ще подготвяме данъчната Ви декларация по ДДС на всяко тримесечие. За нас е важно да получаваме Вашите финансово-счетоводни документи навреме за ДДС тримесечието. Данъчната Ви декларация по ДДС ще бъде подавана от нас през месеца, следващ края на Вашето тримесечие по ДДС. По ел.поща ще Ви изпратим доклада от подаденото ДДС и подробния ДДС доклад. В този мейл също така ще бъдат посочени сумата и срокът за плащане. 
Срокът за подаване на декларацията онлайн и плащане към HMRC е обикновено един и същ, 1 календарен месец и 7 дни след края на счетоводния период.  Трябва да предвидите и време за стигането на плащането до данъчната служба.  За клиентите, кои предпочитат да плащат чрез директен дебит, плащането ще бъде дебитирано от банковата им сметка около 12 дни след края на месеца. 
Ние активно ще съветваме клиентите си да спазват ДДС законодателството, за да намалят риск от санкции, които могат да бъдат издадени от данъчната служба, ако бъде допусната грешка.


6. Ведомост

Ние ще подготвяме и изпращаме електронните фишове всеки месец и ще представяме информация за PAYE и националните осигурителни вноски на HMRC във формуляр RTI. Фишовете ще бъдат защитени с парола, съставена от първите четири букви от последното име на работодателя, следвани от първите четири знака от Вашия национален осигурителен номер.  Всички символи ще бъдат въведени с малки букви, без препинателни знаци в паролата.
На тримесечие ще получавате отчет P32, с информация по ведомостта и сумата на данъка и националните осигурителни вноски за плащане към HMRC, както и указанията и референтните номера за плащането. Плащането трябва да бъде извършено към HMRC до 22 число на месеца, следващ тримесечието.    
Ние ще Ви изпращаме и P60 всяка година с обобщение на приходите от трудова заетост и данъците, платени на HMRC.


7. Годишни финансови отчети, корпоративен данък и самооценка

Всички дружества с ограничена отговорност са задължени да подадат финансовите си отчети в Камарата на дружествата. Срокът за представянето им в Камарата е 9 месеца от датата на баланса.
Всички дружества с ограничена отговорност са също задължени да плащат корпоративен данък върху печалбите си в рамките на 9 месеца и 1 ден от края на финансовата година за дружеството. Стандартната финансова година е 12 месеца от създаването на дружеството.
Като директор и акционер в дружеството, от Вас се изисква и да представяте самооценъчна данъчна декларация до 31 януари след края на данъчната година през април.
Ние ще Ви гарантираме спазване на законовите срокове и ще изготвим и представим всички данъчни декларации и формуляри от Ваше име. Нашият консултант ще се свърже с Вас преди края на годината за Вашето дружество, за да направи оценка и да предложи подобрения за Вашето съответствие и така, заедно с нашите съвети по корпоративния данък, ще гарантираме, че не плащате повече данъци от необходимите.


8. Фактуриране

Ние ще събираме и изпращаме фактури от Ваше име и ще ги изпращаме на Вашите клиенти. Всичко, от което се нуждаем, е да ни изпратите справките за изработените часове/ ставките/ про-форма и ние с удоволствие ще получим и да изпратим по електронен път фактурата на Клиентите и на Вас. Също така ще се осъществим контакт с и ще разрешим всички въпроси от Вашите клиенти и ще предоставим съдействие по всички възможни начини.


9. Промени по данните за дружеството

В нашите услуги се включват и секретарски, така че можем да променим данните за дружеството в Камарата на дружествата и в данъчната служба HMRC . Промяната на данните е безплатна в HMRC, а в Камарата на дружествата повечето от секретарските промени също са безплатни.


10. Съвети и консултации

Ние не налагаме допълнителни такси за съвети и консултации по телефона, ако сте наш редовен клиент. Моля да ни уведомите, ако се нуждаете от помощ и съвет във връзка с Вашето дружество с ограничена отговорност, по данъчни въпроси и други дела.


11. Схема на препоръчване

Всички клиенти се насърчават да препоръчат нашите услуги на свои колеги и приятели.  За всяка препоръка предлагаме финансов стимул. Финансовият стимул може да бъде платен с чек директно или да бъде приспаднат от наша месечна фактура. Всички допълнителни подробности относно тази схема можете да намерите на страницата ни в интернет www.knbc.co.uk/referral.


12. Закриване на дружеството и прекратяване на нашия ангажимент

Дружеството може да бъде закрито по всяко време, ако решите да преустановите дейността му. Ние изискваме 30-дневно предизвестие, за да изготвим всички необходими документи и данъчни декларации за Камарата на дружествата и HMRC. Ние ще подадем молба към Камарата на дружествата за закриване на дружеството и ще приключим всички Ваши данъчни услуги. Камарата на дружествата ще публикува предложението за отписване на дружеството, за да гарантира, че всички заинтересовани страни имат възможност да оспорят процеса. След това дружеството ще бъде зачеркнато от регистъра на Камарата и ще престане да съществува. Камаратана дружествата изисква такса от £10 за закриване на дружество.           

13. Плащания към KNBC

Нашите фактури ще се събират всеки месец и ще се изпращат на Вашия мейл-адрес. Таксите ще се събират чрез директен дебит. Плащания също могат да се правят с карта на страницата ни в интернет, по телефона или BACS в зависимост от конкретната уговорка между нас.


14. Възлагателни писма

В електронното ни възлагателно писмо сме посочили всички наши стандартни разходи, такси, както и списък с услугите, които ще Ви предоставяме и правните аспекти на нашия ангажимент. За повече подробности относно нашия ангажимент вж. възлагателното писмо.


15. Коментари, въпроси и жалби

Ако имате коментари, въпроси или оплаквания във връзка с услугата, моля да ни се обадите и да поискате да говорите с висшето ръководство. Можете и да попълните формуляр за удовлетвореност на клиента, който се намира на страницата ни в интернет и да поискате контакт от страна на висшето ръководство.
Ние сме изцяло регулирани и лицензирани членове на ААТ и предоставяме данъчни и счетоводни консултантски услуги, затова приемаме, че понякога може да не отговорим на очакванията Ви и на стандартите, които си поставяме. В такъв случай се ангажираме да се коригираме. Внимателно проучваме всички жалби и отговаряме на всички въпроси своевременно. Ако обаче сме предложили решение, с което не сте доволни, или ако не отговорим, можете да подадете жалба през нашия отдел за етика и съответствие на [email protected] Ако жалбата се отнася за лошо поведение или нарушение на регулациите или насоките на AAT по време на разследването AAT разглежда дисциплинарна мярка срещу члена на ААТ. В някои случаи има възможност ААТ да действа като помирител между Вас и члена на АТТ в съответствие с нашите правила за помиряване.

16. Други услуги - консултации по ипотеки за директори и изпълнители

KNBC trading as Capital Place е оторизирана от Органа за финансово поведение FCA да предоставя всички консултации по ипотеки на пазара. KNBC предоставя пълни консултации и заемни споразумения за всички директори и изпълнители, които се интересуват от закупуването на имот.


17. Други услуги - консултации по защита за директори и изпълнители

KNBC trading as Capital Place е оторизирана от Органа за финансово поведение FCA да предоставя консултация по защита във връзка със застраховки живот, покрития при сериозни заболявания и защита на доходите. KNBC е специализирана в предоставянето на пълни консултации и уговарянето на покрития за изпълнители и дружествени директори.


18. Други услуги - отстъпки и финанси, свързани с фактури, факторинг

KNBC работи с доставчици по финансиране на фактури, и може да съдейства за намирането и реализацията на решения по паричния поток като напр. отстъпки и финансиране по фактури, и факторинг. Отстъпките при фактурите и факторингът са алтернативно решение на традиционните видове бизнес финанси и Ви предоставят незабавен достъп до затворени средства във Ваши неплатени фактури.


19. Други услуги - кандидатстване за операторски лиценз VOSA

KNBC може да Ви съдейства при кандидатстване за операторски лиценз VOSA. Ние можем да попълним заявлението Ви, както и да ви информираме за други изисквания във връзка с лиценза, да се свържем с транспортния мениджър, да организираме публичната обява, центъра за поддръжка и експлоатация.За контакти: 0203 475 5561 или ел.поща [email protected] Офисът ни е отворен от понеделник до петък, между 8 и 17 ч.
Професионални подробности:
KNBC е напълно квалифицирана, лицензирана и регулирана от счетоводната асоциация AAT (Членове в практиката) за предоставянето на счетоводни и данъчни консултации и е напълно обезпечена със застраховка срещу професионална отговорност.

KNBC is registered with Information Commissioner’s Office (ICO) to comply with personal data protection regulations.
Professional credentials
•   Practicing Licence Number: MAAT 20103843
•   Professional Indemnity Insurance Number: Hiscox 1974789
•   Information Commissioner’s Office (ICO) Number: ZA173287
                                                                                                           
​​В данной брошюре представлены главные административные требования, вспомогательные процессы и дополнительная информация, касающиеся управления и уставных норм Вашей Закрытой Акционерной Компании. С самого начала к Вашим услугам будет предоставлен личный консультант, который окажет поддержку и поможет советом касательно налогообложения, предоставления отчётности и ведения бухгалтерского учёта Закрытой Акционерной Компании.


Содержание:
Регистрация компании и постановка на налоговый учёт
Оформление Вашего делового банковского счёта
Ежемесячное администрирование
Связь с клиентами или учреждениями
НДС
Расчётная ведомость о заработной плате сотрудников
 Итоговые годовые отчёты, корпоративный налог и самообложении налогом
Оформление счетов
Изменение реквизитов Закрытой Акционерной Компании
Советы и консультации
Реферральная схема
Ликвидация компании и прекращение отношений с нашей фирмой
Оплата услуг фирмы KNBC
Письмо-соглашение
Комментарии, вопросы и жалобы
Прочие услуги – ипотечная консультация для директоров и исполнителей
Прочие услуги – консультация по юридической защите для директоров и исполнителей
Прочие услуги – дисконтирование фактур, фининсирование счетов и факторинговые операции
Прочие услуги – Оформление документов для лицензии VOSA (Агенство по транспортным средствам и операторскому обслуживанию)

Регистрация компании и постановка на налоговый учёт
Компания должна находиться в реестре при Регистрационной палате и состоять на учёте по нижеперечисленным видам налогов в HM Revenue & Customs по налогам и таможенным сборам:


·         Корпоративный налог
·         НДС (стандартный)
·         НДС (фиксированный)
·         НДС ЕВРО

·         Налог с текущих доходов
·         Налог по схеме строительной промышленности
·         Самообложение налогом директоров
·         Другие виды налогов


Оформление Вашего делового банковского счёта
По завершении регистрации Закрытой Акционерной Компании Вам необходимо открыть деловой банковский счёт. Большинство из розничных банков предоставляют услугу оформления данного счёта. Самый быстрый способ открыть счёт – лично прийти в банк. Обычно, для открытия счёта от Вас потребуются:

·         Контактная информация
·         Название фирмы и её адрес, вид деятельности и юридический статус
·         Дата начала деятельности (если применимо), ожидаемый оборот и финансовые требования  
·         Дата переезда на домашний адрес
·         Данные о предыдущем адресе (если по настоящему адресу <3 лет)
·         Информация о существующем банковском счёте
·         Дата, место и страна рождения; страна проживания и национальная принадлежность
·         Корпоративные данные (если компания имеет статус закрытой). Личное имя и адрес.

Пожалуйста, сообщите нам в случае возникновения проблем с регистрацией банковского счёта. Мы поможем Вам открыть онлайн-счёт или предложим альтернативные решения для клиентов с отрицательной или отсутствующей кредитной информацией. 
Ежемесячное администрирование
Просим Вас присылать ежемесячно указанные ниже документы по ведению счетов и бухгалтерских операций, чтобы Ваша бухгалтерия была всегда в соответствии с современными требованиями, и Вы могли вовремя отчитываться по налогам соответствующему HM Revenue & Customs :

·         Выписки из деловых банковских счетов и корпоративных кредитных карт
·         Счета-фактуры по продажам (если составлены в независимом порядке), возвратные накладные и уведомления об оплате
·         Счета-фактуры по закупкам и соответствующие квитанции
·         Отчёт о командировочном расстоянии в милях для клиентов, пользующихся личным автомобилем
·         Командировочный табель (дни на рабочем месте)
·         Копии писем с HM Revenue & Customs по налогам и таможенным сборам и Регистрационной палатой
·         Деловые расходы (списываемые издержки)

Каждый месяц мы будем посылать электронные письма с напоминанием о необходимости предоставления документов по ведению счетов и бухгалтерских операций. Так же, на нашей странице в сети мы предлагаем удобный веб-формуляр для оформления отчёта по расходам: http://www.knbc.co.uk/clients/expenses-form/

Связь с клиентами или учреждениями
Мы будем посылать детальный отчёт Вашим клиентам или учреждениям и вести переговоры с ними от Вашего имени. Мы разьясним статус Вашей компании как Закрытой Акционерной Компании и подтвердим , что Вам присвоен номер для НДС (в случае регистрации для НДС). Обычно ведомства требуют копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о присвоении номера НДС (в случае регистрации), справки от банка для Закрытой Акционерной Компании и, в некоторых случаях, копию полиса страхования предпринимательской деятельности. Мы предоставим учреждениям все необходимые документы, чтобы Ваша фирма могла официально начать свою деятельность в кратчайшие сроки.
Пожалуйста, укажите данные Ваших клиентов или учреждений, с которыми необходимо связаться, номер телефона и контактное лицо при регистрации в банке данных KNBC. 

НДС
Если Ваша компания зарегистрирована для НДС, мы будем подготавливать декларацию по НДС ежеквартально. Поэтому для нас очень важно получать от Вас вовремя все документы по ведению счетов и бухгалтерских операций, для составления квартального отчёта по НДС. Мы предоставим готовый отчёт по НДС в течение месяца по окончании квартального периода НДС. Мы пошлём готовую декларацию по НДС и подробную информацию по отчёту на Вашу электронную почту. В электронном письме будут так же обозначены сумма и сроки уплаты НДС.
Конечный срок подачи декларации по НДС в веб-форме и уплаты налога HM Revenue & Customs по налогам и таможенным сборам обычно неизменны: 1 календарный месяц и 7 дней после окончания отчётного периода. Вам необходимо предоставить достаточное количество времени, чтобы сумма была перечислена на счёт Министерства. Для клиентов, выбравших опцию автоматического списания средств, необходимая сумма будет снята с банковского счёта в течение 12 дней после окончания месяца.
Мы активно призываем клиентов постоянно придерживаться законодательных норм, касающихся НДС, и, тем самым, сократить риск штрафов со стороны HM Revenue & Customs по налогам и таможенным сборам в случае ошибки.

Рассчётная ведомость о заработной плате сотрудников
Мы будем ежемесячно составлять и посылать Ваши рассчётные ведомости о заработной плате сотрудников и собирать итоговые данные по налогу с текущих доходов сотрудников а так же выплатах в фонд государственного страхования HM Revenue & Customs по налогам и таможенным сборам в форме RMV. Ведомости будут защищены паролем, состоящим из первых 4 букв фамилии сотрудника и первых 4 символов Вашего номера социального страхования.  Все символы вводятся в нижнем регистре, и пароль не должен содержать знаков препинания.
Каждый квартал Вы будете получать отчёт в форме P32, содержащий информацию о рассчёте заработной платы и сумме налогов и взносов социального страхования для отчисления Министерству, инструкции по платежам и идентификационные номера. Необходимая сумма должна быть переведена на счёт Министерства к 22 дню месяца, следующего после окончания квартала.  Мы так же будем каждый год предоставлять Вам отчёт в форме P60 с указанием суммы выплаченной Вами заработной платы сотрудникам и налогов HM Revenue & Customs.

Итоговые годовые отчёты, корпоративный налог и самообложение налогом
Все Закрытые Акционерные Компании должны предоставлять отчёты Регистрационной палате. Допустимое время подачи отчётов в Регистрационную палату – в течение 9 месяцев от исходной даты составления отчётности.
Все Закрытые Акционерные Компании должны так же оплатить корпоративный налог на свои доходы в течение 9 месяцев и 1 дня по завершении финансового года компании. Стандартный финансовый год компании составляет 12 месяцев со дня её основания.
Как директор и владелец акций компании, Вы так же будете обязаны предоставить декларацию о самообложении налогом до 31 января после окончания учётного года налогообложения в апреле.
Мы гарантируем соблюдение всех нормативных сроков, подготовим и предоставим все налоговые декларации и формуляры. Наш консультант свяжется с Вами ближе к концу очередного финансового года компании чтобы оценить соблюдение нормативно-правового соответствия, предложить пути его улучшения, и, затем, вместе с последующей консультацией по корпоративному налогу, мы сможем гарантировать, что Вы не переплатите сумму налога.

Оформление счетов
От Вашего имени мы будем составлять и посылать клиентам счета-фактуры за товары или услуги. Всё, что нам от Вас для этого потребуется – временной табель/расценки/ заготовку счёта, и мы с удовольствием составим счёт и пошлём его по электронной почте клиенту и Вам для отчёта. Мы будем так же рады выступить в качестве активного посредника в вопросах, касающихся счетов-фактур со стороны Ваших клиентов, и оказать всевозможную поддержку.

Изменение реквизитов Закрытой Акционерной Компании
Мы предлагаем услуги секретариата для компаний и поменяем реквизиты Вашей фирмы в Регистрационной палате и HM Revenue & Customs по налогам и таможенным сборам. Смена реквизитов в Министерстве является бесплатной услугой, как и большинство секретарских изменений в Регистрационной палате.

Советы и консультации
Мы не требуем дополнительной оплаты консультационных услуг по телефону от наших регулярных клиентов. Пожалуйста, дайте нам знать, если Вам необходимы помощь или совет, касающиеся Закрытой Акционерной Компании и связанных с ней налоговых и деловых вопросов.

Реферральная схема
Мы поощряем рекомендацию наших услуг друзьям и коллегам наших клиентов. За каждую рекоммендацию предлагается денежное вознаграждение. Его можно получить как напрямую, в форме банковского чека, так и списать с ежемесячного счёта за наши услуги. Вся дополнительная информация о реферральной схеме находится на нашей интернет-странице www.knbc.co.uk/referral.

Ликвидация компании и прекращение отношений с нашей фирмой
Вы можете закрыть компанию сразу, как только захотите прекратить торговую деятельность. Нам потребуется срок в 30 дней для подготовки всех необходимых документов и налоговых деклараций для Регистрационной палаты и HM Revenue & Customs по налогам и таможенным сборам. Мы подадим заявление в Регистрационную палату для ликвидации компании и завершения всех налоговых операций. Регистрационная палата обнародует заявку на ликвидацию чтобы гарантировать всем заинтересованным лицам возможность участвовать в данном процессе. Затем фирма будет ударена из реестра компаний палаты и прекратит своё существование. За ликвидацию компании Регистрационная палата взымает плату в размере 10£ (Фунтов Стерлингов). 

Оплата услуг фирмы KNBC
Вы будете получать счета за наши услуги ежемесячно на электронный адрес. Необходимая сумма будет автоматически списываться с указанного счёта. Вы можете так же заплатить с помощью банковской карты на нашей интернет-странице, по телефону или межбанковской системе безналичных расчётов в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Письмо-соглашение
Все стандартные расходы, цены на услуги и список предлагаемых услуг, а так же нормативно-правовые аспекты работы с нами представлены в электронном письме-соглашении. Для более подробной информации о наших услугах, пожалуйста, прочитайте письмо-соглашение.

Комментарии, вопросы и жалобы
Если у Вас возникнут предложения, вопросы или жалобы касательно наших услуг, пожалуйста, позвоните нам и попросите позвать главного управляющего. Вы сожете так же заполнить формуляр качества обслуживания, доступный на нашей странице и потребовать обратного звонка со стороны главного управляющего.
Мы являемся квалифицированными и лицензированными членами Ассоциации специалистов по бухгалтерскому учёту (АСБУ), предоставляем услуги налоговых и счетоводческих консультаций. Однако мы осознаём, что не всегда можем соответствовать ожиданиям клиентов и установленным нами стандартам. В таких случаях мы предпринимаем все возможные меры для исправления ситуации. Мы тщательно рассматриваем каждую жалобу и быстро решаем проблему. Однако, если вы недовольны предложенным решением, или оно не работает, Вы можете направить жалобу нашему Отделу по вопросам поведения и соответствия по электронному адресу [email protected] Если возникает жалоба на неправомерные действия, нарушение норм АСБУ или на действия специалистов в процессе рассмотрения проблемы, то АСБУ решает вопрос о применении дисциплинарных мер против члена Ассоциации. В некоторых случаях АСБУ может выступить в качестве мирового посредника между Вами и членом АСБУ руководствуясь нашими нормами по разрешению мировых споров.

Прочие услуги – ипотечная консультация для директоров и исполнителей
Фирма KNBC, представленная под именем Capital Place, уполномочена Управлением по контролю за соблюдением норм на финансовых рынках предоставлять всеобъемлющие консультации на рынке ипотеки. KNBC проводит детальные консультации и организует кредитную поддержку для всех директоров и исполнителей, заинтересованных в приобретении собственности.

Прочие услуги – консультация по юридической защите для директоров и исполнителей
Фирма KNBC, представленная под именем Capital Place, уполномочена Управлением по контролю за соблюдением норм на финансовых рынках предоставлять консультации, касающиеся вопросов страхования на случай смерти, страхования на случай тяжелой болезни и от невыплаты заработной платы. KNBC специализируется на подробных консультациях и организации защитных мер для фирм-исполнителей и директоров компаний.

Прочие услуги – дисконтирование фактур, финансирование счетов и факторинговые операции
KNBC работает совместно со специалистами по финансированию счетов и помогает организовать и реализовать меры по обеспечению движения наличных денег, например, дисконтирование фактур, финансирование счетов и факторинговые операции. Дисконтирование и факторинг счетов являются альтернативным решением традиционным типам финансовых бизнесс-операций и обеспечивает постоянный доступ к наличным средствам, находящимся в непогашенных счетах.

Прочие услуги – Оформление документов для лицензии VOSA (Агенство по транспортным средствам и операторскому обслуживанию)
KNBC может помочь с оформлением документов на получение лицензии VOSA Operators License. Мы заполним формуляр-заявку, проведём консультацию по дополнительным требованиям  к лицензии, свяжемся с менеджером по транспортным вопросам, организуем официальное уведомление общественности, центра управления и технической поддержки.

С нами можно связаться по телефону 0203 475 5561 или по электронной почте [email protected] Мы работаем с понедельника по пятницу  с 8:00 до 17:00.


Детали, касающиеся профессиональной деятельности:
Фирма KNBC является квалифицированным и лицензированным членом Ассоциации специалистов по бухгалтерскому учёту (АСБУ). Это гарантирует обеспечение надлежащего консультирования по вопросам бухгалтерских услуг и налогообложения. Кроме того, данная организация полностью застрахована от рисков профессиональной ответственности.
KNBC зарегистрирована в Управлении Уполномоченного по Информации (ICO) с целью соответствия регулятивным нормам по защите личных данных.

Practicing Licence Number: MAAT 1001326
Professional Indemnity Insurance Number: Hiscox 1974789
Information Commissioner’s Office (ICO) Number: ZA173287
Financial Conduct Authority (FCA) Number: 767772

KNBC (UK )                                     
7th floor                       
3 London Wall Buildings
London  EC2M 5PD
United Kingdom                                                                      
Tel.: +44 (203) 475 5561          
Fax: +44 (203) 475 5563          
Web: www.knbc.co.uk
Guía de Administración de Sociedad de Responsabilidad Limitada ​​


Esta publicación identifica los principales requisitos administrativos, procesos de apoyo y proporciona información adicional sobre requisitos legales y de gestión de su Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Su asesor personal designado estará disponible desde el primer momento para prestarle asesoramiento y ayuda con los impuestos, tasas y contabilidad de su sociedad limitada.


Contenido:
1. Registro Fiscal y de Constitución
2. Establecimiento de la cuenta bancaria de su negocio
3. Administración Mensual
4. Cooperación con clientes o agencias
5. IVA
6. Nóminas
7. Cuentas anuales, impuesto sobre sociedades y autoevaluación
8. Facturación
9. Cambios en los detalles de su sociedad de responsabilidad limitada
10. Consejo y consulta
11. Recomendaciones
12. Cerrar su compañía y rescindir nuestro contrato
13. Pagos a KNBC
14. Carta de compromiso
15. Comentarios, preguntas y quejas
16. Otros servicios - asesoramiento hipotecario para directores y contratistas
17. Otros servicios - asesoramiento de producción para directores y contratistas
18. Otros servicios - descuento de facturas, financiación de facturas y factoring
19. Otros servicios - aplicaciones de licencia de operarios VOSA1.            Registro Fiscal y de Constitución

La compañía debe ser incorporada a Companies House y registrarse en algunos de los siguientes servicios de impuestos con HM Revenue & Customs:


●        Impuesto sobre Sociedades
●        IVA (Estándar)
●        IVA (FRS)
●        Euro IVA

●        PAYE
●        CIS
●        SA para Directores
●        Otros Impuestos

2.            Establecimiento de la cuenta bancaria de su negocio

Tras la incorporación de su sociedad limitada, es necesario que establezca la cuenta bancaria de su negocio. La mayoría de los bancos minoristas ofrecen cuentas para sociedades limitadas. La manera más rápida de hacerlo es visitar el banco en persona. Normalmente, deberá proporcionarles:

●        Datos de contacto
●        Nombre y dirección de la empresa, naturaleza y estado legal
●        Fecha de inicio (si procede), facturación prevista y requisitos de financiación  
●        Fecha en la que se mudó a su domicilio personal
●        Datos de dirección previos (si ha vivido en su domicilio actual menos de tres años)
●        Datos bancarios existentes
●        Fecha, país y ciudad de nacimiento; nacionalidad y país de residencia
●        Datos de registro (si es una Sociedad Limitada) Nombre y dirección personales

Háganos saber si tiene algún problema al abrir su cuenta. Podremos ayudarle a establecer la cuenta online u ofrecerle soluciones alternativas, para clientes con historial crediticio inexistente o negativo. 

3.            Administración Mensual

Para mantener sus cuentas al día y declarar sus impuesto a HMRC a tiempo, por favor envíenos mensualmente los siguientes documentos de contabilidad:

●        Extractos bancarios de su negocio y de las tarjetas bancarias del negocio
●        Facturas de ventas (si se hecho de manera independiente), notas de crédito y avisos de pago
●        Recibos y facturas de compra
●        Registros de kilometraje para clientes que utilicen vehículos privados
●        Esquema de consumo (días laborales)
●        Copia de toda la correspondencia con HMRC y Companies House
●        Gastos de negocio (gastos deducibles)

Le enviaremos un mensaje por correo electrónico todos los meses para recordarle que debe enviarnos sus documentos de contabilidad. También se puede completar un formulario de gastos online en nuestra página web: http://www.knbc.co.uk/clients/expenses-form/

4.            Cooperación con clientes o agencias

Enviaremos sus datos a sus clientes o agencia y hablaremos con ellos por usted. Le explicaremos y aclararemos el estado de su sociedad limitada y confirmaremos su registro de IVA (si está registrado). Por lo general, la agencia precisará de una copia de su certificado de registro, certificado de IVA, una carta de su banco de sociedad limitada y a veces una copia de la póliza de seguros de su sociedad. Proporcionaremos a su agencia todos los documentos necesarios para que su sociedad sea operativa lo antes posible.
Comuníquenos los datos de su agencia o cliente, su número y persona de contacto cuando se registre con KNBC. 


5.            IVA

Si su sociedad está registrada a efectos del IVA, prepararemos su declaración de IVA trimestralmente. Es muy importante que recibamos sus documentos de contabilidad a tiempo, para realizar su declaración del IVA. La enviaremos en el mes posterior a la finalización de su trimestre de IVA. Recibirá en su bandeja de correo electrónico un informe de declaración de IVA y un informe detallado del IVA. En el email también se especificará la cantidad que se debe pagar y la fecha límite.
El plazo para enviar la declaración online y pagar a HMRC suele ser el mismo, 1 mes natural y 7 días al finalizar un periodo contable. Debe tener en cuenta que el pago tarda un tiempo en llegar a la cuenta de HMRC. A los clientes que elijan domiciliar su pago, este se descontará de su cuenta bancaria unos 12 días después de finalizar el mes.
Recomendamos a nuestros clientes que cumplan con la legislación de IVA y que disminuyan el riesgo de penalizaciones por parte de HMRC en caso de que se cometa un error.


6.            Nóminas

Crearemos y enviaremos sus nóminas mensualmente y enviar los datos sobre el PAYE la Seguridad Social a HMRC en forma de RTI. Las nóminas están protegidas por una contraseña creada a partir de las primeras cuatro letras del apellido del empleado seguida de los cuatro primeros dígitos del número de la Seguridad Social.  Se deben introducir todos los caracteres en minúscula, los caracteres de puntuación no se incluyen en la contraseña.
Recibirá de manera trimestral un informe P32 con información de las nóminas y cantidad de impuestos y Seguridad Social que se debe pagar a HMRC, junto con las instrucciones de pagos y números de referencia. El pago se debe efectuar a HMRC antes del día 22 de cada mes siguiente al final del trimestre.    
También le enviaremos un P60 de manera anual con un resumen de sus ingresos salariales e impuestos pagados a HMRC.


7.            Cuentas anuales, impuesto sobre sociedades y autoevaluación

Todas las sociedades limitadas deben presentar sus cuentas a Companies House. Las cuentas se pueden entregar a Companies House en un plazo de 9 meses a partir de la fecha de referencia de contabilidad.
Todas las sociedades limitadas también deben pagar el Impuesto sobre sociedades de sus ganancias en los 9 meses y 1 día siguientes al final del año fiscal de su sociedad. El año fiscal estándar es de 12 meses a partir de la formación de la sociedad.
Como director y accionista de su empresa, también tendrá que presentar su declaración de impuestos hasta el 31 de enero siguiente al final del año fiscal en abril.
Nos aseguraremos de que se cumplan los plazos y prepararemos y enviaremos todas las declaraciones de impuestos y formularios por usted. Nuestros asesores le contactarán al final del año de su sociedad para aconsejarle y cuando se combine con nuestro asesoramiento de impuestos corporativos, nos aseguraremos de que no está pagando más impuestos de los necesarios.


8.            Facturación

Crearemos y enviaremos facturas en su nombre a sus clientes. Todo lo que necesitamos es que nos envíe su hoja de asistencia/cotización/proforma y estaremos encantados de crear y enviar de manera electrónica a sus clientes y a usted mismo. También estaremos encantados de gestiona consultas sobre las facturas de sus clientes además de ayudarle en todo lo que podamos.


9.            Cambios en los datos de su sociedad

Nuestro servicio incluye servicios secretariales y cambiaremos los datos de su empresa con Companies House y HM Revenue & Customs. La modificación de datos es gratuita con HMRC y la mayoría de las modificaciones con Companies House también son gratis.


10.         Consejo y consulta

No cobramos gastos adicionales por consejo y consulta telefónica si es uno de nuestros clientes regulares. Háganos saber si necesita ayuda o asesoramiento relacionado con su sociedad limitada y asuntos relacionados con sus impuestos personales y profesionales.


11.         Programa de referidos

Todos los clientes quedan invitados a recomendar nuestros servicios a colegas y amigos. Ofrecemos un incentivo financieros por cada recomendación. El incentivo se puede abonar por cheque directo o deducido de su factura mensual. Encontrará todos los detalles adicionales sobre nuestro programa de referidos en nuestra página web: www.knbc.co.uk/referral.


12.         Cerrar su empresa y rescindir nuestro contrato

La empresa se puede cerrar en cualquier momento si decide cesar sus actividades. Requerimos un plazo de notificación de 30 días para preparar todos los documentos necesarios y declaración de impuestos a Companies House y HM Revenue & Customs. Solicitaremos a Companies House que disuelvan su sociedad y cancelen todos sus servicios fiscales. Companies House anunciará su propuesta de cierre de su empresa para asegurarse de que todas las partes interesadas tienen oportunidad de impugnar el proceso. La empresa será eliminada del registro de Companies House y no seguirá existiendo. La Companies House realizará un cargo de £10 por cerrar la empresa.           

13.         Pagos a KNBC

Nuestras facturas se presentarán de manera mensual y le serán enviadas por correo electrónico. Los pagos se pueden domiciliar o abonar con tarjeta en nuestra página web, por teléfono o BACS, dependiendo de nuestro acuerdo individual.


14.         Cartas de Compromiso

En nuestra carta de compromiso electrónica hemos presentado todos sus costes estándar, cargos y una lista de servicios que le proporcionaremos, además de los datos legales de nuestro acuerdo. Le rogamos consulte la carta de compromiso para más detalles de nuestro acuerdo.

15.         Comentarios, preguntas y quejas

Si tiene algún comentario, pregunta o queja sobre nuestros servicios, por favor llámenos y solicite hablar con uno de nuestros gerentes senior. También puede rellenar un formulario de satisfacción de cliente disponible en nuestra página web y uno de nuestros gerentes lo llamará si desea.
Somos miembros plenamente regulados y cualificados de la AAT y proporcionamos servicios de asesoría de contabilidad e impuestos. Reconocemos que en ocasiones no cumplimos con sus expectativas y con los estándares que nos ponemos a nosotros mismos. Cuando este sea el caso, haremos todo lo posible por mejorar las cosas. Investigamos concienzudamente todas las quejas y gestionamos los problemas de inmediato. Sin embargo, si le hemos ofrecido una solución que no le satisface, o no respondemos, puede presentar una reclamación a nuestro equipo de Ética y Cumplimiento en [email protected] Si su queja está relacionada con una mala conducta, o un incumplimiento con las directrices o regulaciones de AAT durante la investigación, la AAT puede considerar medidas disciplinarias contra el miembro de AAT. En algunos casos, la AAT podrá actuar como conciliador entre usted y el miembro de la AAT siguiendo nuestras guías de conciliación.

16.         Otros servicios - asesoramiento hipotecario para directores y contratistas

KNBC está autorizado por la FCA (Financial Conduct Authority) para proporcionar todo tipo de servicios de asesoría hipotecaria. KNBC proporciona asesoramiento integral y acuerdos de préstamos para todos los directores y contratistas interesados en comprar una propiedad.
17.         Otros servicios - asesoramiento de producción para directores y contratistas

KNBC está autorizado por la FCA (Financial Conduct Authority) para proporcionar asesoramiento en materia de protección relacionada con seguros de vida, cobertura por enfermedad grave y protección de ingresos. KNBC está especializado en asesoramiento integral y gestión de cobertura para contratistas y directores de empresas.


18.         Otros servicios - descuento de facturas, financiación de facturas y factoring

KNBC trabaja con proveedores financieros de facturas y puede ayudar a organizar e implementar soluciones de liquidez como descuento de facturas, financiación de facturas y factoring. La financiación de facturas y factoring es una solución alternativa a los modelos tradicionales de financiación de negocios, y le proporcionará un acceso inmediato a efectivo bloqueado en sus facturas pendientes.


19.         Otros servicios - solicitud de licencia de operarios VOSA

KNBC le puede ayudar con su solicitud de Licencia de Operarios VOSA. Podemos completar su solicitud y aconsejarle sobre requisitos adicionales de licencia, contactar con un gestor de transporte, organizar un anuncio público, mantenimiento y centro de operaciones.


Puede contactar con nosotros en el 0203 475 5561 o a través del correo electrónico [email protected] Nuestra oficina abre de lunes a viernes, de 8am a 5pm.
Detalles profesionales:
KNBC está plenamente cualificado, con licencia y regulado por la AAT (Miembros Activos) para proporcionar servicios de contabilidad y asesoría de impuestos y está asegurada por una Póliza de Indemnidad Profesional.

KNBC is registered with Information Commissioner’s Office (ICO) to comply with personal data protection regulations.
Professional credentials
•   Practicing Licence Number: MAAT 20103843
•   Professional Indemnity Insurance Number: Hiscox 1974789
•   Information Commissioner’s Office (ICO) Number: ZA173287

                                                                                                           
Close